Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПУКИ
 
 469172 
 НАЧАЛО  
 Начало
Добре дошли в сайта на Районен съд гр. Разлог!

     На страниците на сайта ще Ви запознаем със структурата, организацията и дейността на Районен съд Разлог.
     Тук може да намерите информация за службите в съда, графика на съдебните заседания, постановените съдебни актове, съдебни бланки и формуляри, новини, съобщения и обяви, отчетни доклади, обявления за публични продажби по изпълнителни дела, как да получите правна помощ и други.
     Стремежа ни е да бъдем по-прозрачни, по-близо и по-достъпни за Вас, да увеличим услугите и улесним решаването на важни за Вас въпроси в тази сфера.
     Във връзка с това можете по желание да дадете своето мнение или предложение тук, то е важно да нас.


ТАКСИТЕ В РАЙОНЕН СЪД-РАЗЛОГ МОЖЕ ДА СЕ ПЛАЩАТ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА !

Често използвани връзки... 


    Н А С Р О Ч Е Н И  С Ъ Д Е Б Н И  З А С Е Д А Н И Я    
    П У Б Л И К У В А Н И  С Ъ Д Е Б Н И  А К Т О В Е    
    Н О В И Н И  І  С Ъ О Б Щ Е Н И Я  І  О Б Я В И    
    Б Л А Н К И,  Ф О Р М У Л Я Р И    
    С Л У Ж Б И    
    ДРУГИ    
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Регионалната секция към НССС при Районен съд Разлог за дейността й през 2015 г.
На 07.11.2015 г., в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София, с участието на 115 делегати и гости, се проведе ХІV-то редовно Общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители ...
вижте още събития в секция "Новини"


Правна помощ
Пътеводител в съдебните процедури
Често задавани въпроси
Правила за поведениеНССС 
Национално Сдружение на Съдебните Служители
Нотариална колегия 
Нотариална колегия
гр. Разлог
Адвокатска колегия 
Адвокатска колегия
гр. Разлог
Съдебни заседатели 
Списък на съдебните заседатели
Вещи лица 
Вещи лица
гр. Разлог
НИП 
Национален институт на правосъдието
Полезни връзки 
Връзки към други съдилища
АНКЕТА 
Изследване сред граждани и адвокати
МНЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Обратна връзка с Вас
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
Свободни работни места
материали от семинари и обучения на съдиите 
Материали от семинари на съдиите
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР