Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2013 г
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2014 г
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2015 г
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2013 г
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2014 г
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2015 г
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПУКИ
 
 448182 
 НАЧАЛО  
 Начало
Добре дошли в сайта на Районен съд гр. Разлог!

     На страниците на сайта ще Ви запознаем със структурата, организацията и дейността на Районен съд Разлог.
     Тук може да намерите информация за службите в съда, графика на съдебните заседания, постановените съдебни актове, съдебни бланки и формуляри, новини, съобщения и обяви, отчетни доклади, обявления за публични продажби по изпълнителни дела, как да получите правна помощ и други.
     Стремежа ни е да бъдем по-прозрачни, по-близо и по-достъпни за Вас, да увеличим услугите и улесним решаването на важни за Вас въпроси в тази сфера.
     Във връзка с това можете по желание да дадете своето мнение или предложение тук, то е важно да нас.


ТАКСИТЕ В РАЙОНЕН СЪД-РАЗЛОГ МОЖЕ ДА СЕ ПЛАЩАТ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА !

Често използвани връзки... 


    Н А С Р О Ч Е Н И  С Ъ Д Е Б Н И  З А С Е Д А Н И Я    
    П У Б Л И К У В А Н И  С Ъ Д Е Б Н И  А К Т О В Е    
    Н О В И Н И  І  С Ъ О Б Щ Е Н И Я  І  О Б Я В И    
    Б Л А Н К И,  Ф О Р М У Л Я Р И    
    С Л У Ж Б И    
    ДРУГИ    
На 07.11.2015 г.., в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София, с участието на 115 делегати и гости, се проведе ХІV-то редовно Общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители ...
вижте повече в секция "Новини" »
На 16.10.2015 г.., по инициатива на Регионалната секция НССС при Районен съд Разлог и с изключителното съдействие на Председателя на съда Димитър Думбанов, в съдебната палата на Районен съд-Разлог се проведе поредно обучение на тема...
вижте повече в секция "Новини" »
На 29.06.2015 г.., почти всички членове на регионалната секция посетиха едно от всичките представления - постановката на Народния Театър "Иван Вазов" по спектакъл на Александър Морфов - „ДОН ЖУАН” от Жан-Батист Молиер...
вижте повече в секция "Новини" »

На 05.06.2015 г. в сградата на Районен съд Разлог, за пореден път се проведе обучение, този път на тема: "МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА И ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” с лектор г-жа ПЕТЯ ИЛЧЕВА...
вижте повече в секция "Новини" »
На 15-17.05.2015 г., на редовната годишна среща на УС на НССС с председателите на регионалните секции, председателя на РС на НССС при Районен съд - Разлог, с помощта на колегата си инж. Антон Тумбев ...
вижте повече в секция "Новини" »
16.04.2015 г. - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ и СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ. ДЕН НА ОТВАРЕНИ ВРАТИ в Районен съд - Разлог...
вижте повече в секция "Новини" »
На 16.04.2015 г. - Деня на Конституцията и празник на юристите и съдебните служители, в Районен съд - Разлог се проведе открит урок с учениците от десетите класове на ПГТХТ „Никола Стойчев“, инициран от старши учител по философски цикъл – Анета Тумбева ...
вижте повече в секция "Новини" »
В Деня на юриста - 16.04.2015 г. когато е подписана Търновската конституция от Учредителното събрание през 1879 г., учениците от 9"а" клас на СОУ "Братя Каназиреви" с класен ръководител посетиха Районен съд - Разлог ...
вижте повече в секция "Новини" »
На 03.04.2015 г. в Районен съд - Разлог и Районна прокуратура гр.Разлог се състоя среща на съдебните служители с Председателя на УС на НССС г-жа ДАНИЕЛА ИЛИЕВА и неговите членове ...
вижте повече в секция "Новини" »
На 12.02.2015 г. деветокласници при СОУ „Братя Каназиреви” разиграха ролева игра „Съд над Антигона” в съдебна зала №2 на Районен съд - Разлог.
вижте повече в секция "Новини" » 

В помощ на гражданите

Правна помощ
Правила за поведение
Често задавани въпроси
Пътеводител в съдебние процедуриНССС 
Национално Сдружение на Съдебните Служители
Нотариална колегия 
Нотариална колегия
гр. Разлог
Адвокатска колегия 
Адвокатска колегия
гр. Разлог
Съдебни заседатели 
Списък на съдебните заседатели
Вещи лица 
Вещи лица
гр. Разлог
НИП 
Национален институт на правосъдието
Полезни връзки 
Връзки към други съдилища
АНКЕТА 
Изследване сред граждани и адвокати
МНЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Обратна връзка с Вас
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
ОБЯВЛЕНИЕ и РЕЗУЛТАТИ
материали от семинари и обучения на съдиите 
Материали от семинари на съдиите
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР