Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2017 г.
февруари 2017 г.
март 2017 г.
април 2017 г.
май 2017 г.
юни 2017 г.
юли 2017 г.
август 2017 г.
септември 2017 г.
октомври 2017 г.
ноември 2017 г.
декември 2017 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2017 г.
февруари 2017 г.
март 2017 г.
април 2017 г.
май 2017 г.
юни 2017 г.
юли 2017 г.
август 2017 г.
септември 2017 г.
октомври 2017 г.
ноември 2017 г.
декември 2017 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПУКИ
 
 652956 
 НАЧАЛО  
 Начало
Добре дошли в сайта на Районен съд гр. Разлог!

     На страниците на сайта ще Ви запознаем със структурата, организацията и дейността на Районен съд Разлог.     Тук може да намерите информация за службите в съда, графика на съдебните заседания, постановените съдебни актове, съдебни бланки и формуляри, новини, съобщения и обяви, отчетни доклади, обявления за публични продажби по изпълнителни дела, как да получите правна помощ и други.
     Стремежа ни е да бъдем по-прозрачни, по-близо и по-достъпни за Вас, да увеличим услугите и улесним решаването на важни за Вас въпроси в тази сфера.
     Във връзка с това можете по желание да дадете своето мнение или предложение тук, то е важно да нас.
Често използвани връзки... 
    Е Д И Н Е Н  П О Р Т А Л  З А  Е Л Е К Т Р О Н Н О  П Р А Р О С Ъ Д И Е    
    Н А С Р О Ч Е Н И  С Ъ Д Е Б Н И  З А С Е Д А Н И Я    
    П У Б Л И К У В А Н И  С Ъ Д Е Б Н И  А К Т О В Е    
    Н О В И Н И  І  С Ъ О Б Щ Е Н И Я  І  О Б Я В И    
    Б Л А Н К И,  Ф О Р М У Л Я Р И    
    С Л У Ж Б И    
    ДРУГИ    
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд - Разлог през 2016 г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на РС към НССС при Районен съд Разлог през 2016 г.
Районен съд - Разлог за пореден път получи похвала - вижте я тук
Премина последният етап от обявения конкурс за свободно работно място...

вижте повече в секция "Свободни работни места"
На 24.04.2017 г. в сградата на Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“ гр. Разлог, се проведе извънкласна лекция на тема "Разделение на властите според Конституцията на Република България...
вижте повече в секция "Новини"
На 
21.04.2017 г. Районен съд - Разлог отвори врати за граждани, ученици и посетители, в рамките на работния ден от 10:00 часа до 15:00 часа...
вижте повече в секция "Новини"
На 16.01.2017 г. в сградата на Районен съд - Разлог се проведе лекция на тема „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги...
вижте повече в секция "Новини"
На 21.11.2016 г. в сградата на Районен съд - Разлог се проведе лекция на тема „Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерки за защита правата на жертвите“ с лектор...
вижте още събития в секция "Новини"
Районен съд - Разлог и Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“, гр. Разлог продължават своето сътрудничество, като през настоящата учебна година двете институции се включват в образователната програма...
вижте повече в секция "Съобщения"
Във връзка с деня на отворените врати, на 25.04.2016 г., ученици от 10-ти клас на ПГТХТ "Никола Стойчев" - Разлог, посетиха Съдебната палата гр. Разлог...
вижте повече в секция "Новини"

Вече работи тестова версия на новия ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ на ВСС - (е-Портал), на мястото на досегашната тестова версия на Единния портал за предоставяне на достъп до пълната информация на съдебните дела (е-Саsе)...
вижте повече в секция "Съобщения"

Районен съд - Разлог получи похвално писмо за своята работа. Повече информация вижте тук.
Правна помощ
Пътеводител в съдебните процедури
Често задавани въпроси
Правила за поведение

СПРАВКИ ПО ДЕЛА - тел: 0747 80183/80182НССС 
Национално Сдружение на Съдебните Служители
Е-ПОРТАЛ 
Единен портал за електронно правосъдие
Нотариална колегия 
Нотариална колегия
Адвокатска колегия 
Адвокатска колегия

Съдебни заседатели 
Списък на съдебните заседатели
Вещи лица 
Вещи лица
НИП 
Национален институт на правосъдието
Полезни връзки 
Връзки към други съдилища
АНКЕТА 
Изследване сред граждани и адвокати
МНЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СИГНАЛИ за КОРУПЦИЯ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
Свободни работни места
материали от семинари и обучения на съдиите 
Материали от семинари на съдиите
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР