Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2013 г
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2014 г
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2015 г
януари 2015 г.
февруари 2015 г.
март 2015 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2013 г
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2014 г
СЪДЕБНИ АКТОВЕ за 2015 г
януари 2015 г.
февруари 2015 г.
март 2015 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПУКИ
 
 389966 
 НАЧАЛО  
 Начало
Добре дошли в сайта на Районен съд гр. Разлог!

     На страниците на сайта ще Ви запознаем със структурата, организацията и дейността на Районен съд Разлог.
     Тук може да намерите информация за службите в съда, графика на съдебните заседания, постановените съдебни актове, съдебни бланки и формуляри, новини, съобщения и обяви, отчетни доклади, обявления за публични продажби по изпълнителни дела, как да получите правна помощ и други.
     Стремежа ни е да бъдем по-прозрачни, по-близо и по-достъпни за Вас, да увеличим услугите и улесним решаването на важни за Вас въпроси в тази сфера.
     Във връзка с това можете по желание да дадете своето мнение или предложение тук.
ТАКСИТЕ В РАЙОНЕН СЪД-РАЗЛОГ МОЖЕ ДА СЕ ПЛАЩАТ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА !

Често използвани връзки...


    Н А С Р О Ч Е Н И  С Ъ Д Е Б Н И  З А С Е Д А Н И Я    
    П У Б Л И К У В А Н И  С Ъ Д Е Б Н И  А К Т О В Е    
    Н О В И Н И  І  С Ъ О Б Щ Е Н И Я  І  О Б Я В И    
    Б Л А Н К И,  Ф О Р М У Л Я Р И    
    С Л У Ж Б И    
    ДРУГИ    
На 12.02.2015 г. деветокласници от 9а клас при СОУ "Братя Каназиреви" разиграха ролева игра "Съд над Антигона" в съдебна зала №2 на Районен съд - Разлог...
вижте повече в секция "Новини" »
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на Районен съд - Разлог и Регионална секция към Националното сдружение на съдебните служители през 2014 г. можете да видите тук.
На 01.11.2014 г. колегата МАРГАРИТА ХРИСТОВА КРАЙНОВА – Административен секретар при Районен съд гр.Разлог, се пенсионира. По този повод на 12.12.2014 г., по инициатива на Председателя на Районен съд гр.Разлог бе организирано парти...
вижте повече в секция "Новини" »

На 13.11.2014 г. по случай празника на града, в сградата на Народно читалище "15.09.1903-1909г." гр.Разлог, голяма част от членовете на РС на НССС при РС-Разлог посетиха...
вижте повече в секция "Новини" »
На тринадесетото Общо събрание на НССС, проведено на 01.11.2014 г., Регионалната секция на НССС при Районен съд град Разлог, с делегати...
вижте повече в секция "Новини" »

На 26.09.2014 г. по инициатива на Регионалната секция на НССС при Районен съд гр.Разлог, в съдебната палата отново се проведе обучение, този път на тема "Административни ...
вижте повече в секция "Новини" »

На 16.04.2014 г. – за трета поредна година РС на НССС при Районен съд гр.Разлог участва в конкурса обявен от УС на НССС - "Служител на годината"...
вижте повече в секция "Новини" »

В помощ на гражданите:

Често задавани въпроси
Пътеводител в съдебните процедури
Правила за поведениеНССС 
Национално Сдружение на Съдебните Служители
Нотариална колегия 
Нотариална колегия
гр. Разлог
Адвокатска колегия 
Адвокатска колегия
гр. Разлог
Съдебни заседатели 
Списък на съдебните заседатели
Вещи лица 
Вещи лица
гр. Разлог
НИП 
Национален институт на правосъдието
Полезни връзки 
Връзки към други съдилища
АНКЕТА 
Изследване сред граждани и адвокати
МНЕНИЯ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Обратна връзка с Вас
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
ОБЯВЛЕНИЕ и РЕЗУЛТАТИ
материали от семинари и обучения на съдиите 
Материали от семинари на съдиите
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР