О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    209

 

Номер   209

Година   14.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101083

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по иск, предявен от „.-8.Е., ЕИК*, с адрес в Г.Р., У.“Б.р.”№12, представлявано от управителя К.А., със С. адрес в Г.Б., У.”.С.№1, .2, о.2 - Ч. А.П.С.-А., АК-Б., против „.С.2.Е., ЕИК*, с адрес г.Б., У.“.С.”№8, представлявано от управителя Д.Г.Д..

Твърди се в исковата молба, че между ищцовото и ответното дружества са налице трайни търговски отношения. На 18.10.2017 г. е сключен неформален договор за покупко-продажба, по силата на който ищецът е доставил на ответника стоките, подробно описани във фактура * от 18.10.2017 г., с която е осчетоводена доставката. На същата дата – 18.10.2017 г., ищецът-продавач е предал на ответника-купувач стоките, предмет на договора за покупко-продажба. Падежът на задължението на ответното дружество за заплащане на продажната цена, която е в размер на 18`124,79 лв. (с включен ДДС), е датата на предаване на вещите – 18.10.2017 г. „.С.2.Е.-Б. е заплатило само част от дължимата продажна цена, като незаплатеният остатък към момента на подаване на исковата молба възлиза на сумата от 417,97 лв.

С тези обстоятелства законният представител на ищцовото дружество обуславя правния си интерес от предявяването на осъдителен иск с правно основание Чл.327 от ТЗ за заплащане на сумата от 417,97 лв. – главница, представляваща незаплатен остатък от продажна цена.

На 11.01.2019 г. е постъпила молба от процесуалния представител на ищцовото дружество, с която заявява, че оттегля изцяло предявения иск и моли производството по делото да бъде прекратено.

Оттеглянето на исковете е направено от надлежно упълномощен представител, който притежава правомощия да извършва действия, съставляващи разпореждане с предмета на делото – пълномощно на л.25 от делото. Оттеглянето е депозирано преди приключване на първото по делото открито съдебно заседание, поради което за прекратяването на делото не е необходимо съгласието на ответника.

Предвид горното и на основание Чл.232 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание Чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1083 по описа за 2018 г. на Рг.РС, поради оттегляне на исковете.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

Препис от определението да се връчи на ищеца, Ч. процесуалния му представител, и на ответника.

 

Районен съдия:...............................................