О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    250

 

Номер   250

Година   16.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101365

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от Е.А.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Б., П.„Г.М., б.№2, в.„Б“, .1, с правно основание: чл.34 от ЗС.

С определение №6650 от 17.12.2018 г., постановено по Г.д. №1365 по описа на Рг.РС за 2018 г., съдът е оставил исковата молба без движение като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГП. Също така са дадени указания и за вписване на исковата молба в СВ-Р.. С цитираното определение съдът изрично е указал последиците от неотстраняването в срок на нередовностите в едноседмичен срок от получаване на съобщението за настоящето разпореждане на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

Определението е получено от молителката на 27.12.2018 г.

Съдът в изпълнение на задълженията си по чл.129, ал.2 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената молба след изтичане на срока, определен с горецитирания съдебен акт, констатира, че въпреки изрично дадените указания, ищецът не е отстранил посочените нередовности. В указания срок не е превел исковата молба в съответствие с изискванията на закона, като не е отстранил констатираното противоречие между обстоятелствената част и петитума на исковата молба. Също така не е конкретизирал и основанието, на което претендира, че е собственик на процесните имоти. Липсва и представена вписана в СВ-Р. исковата молба.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Предвид постановяването на настоящето определение, с което се прекратява производството по делото за делба на процесните имоти следва на ищецът да бъде възложено заплащането на дължимата държавна такса в размер на 30.00 лв., определена по реда на чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГП.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА молбата, депозирана от Е.А.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Б., П.„Г.М., б.№2, в.„Б“, .1, въз основа на която е образувано гр. дело №1365 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ОСЪЖДА Е.А.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Б., П.„Г.М., б.№2, в.„Б“, .1, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от 30.00 лева, представляваща държавна такса във връзка с предявения иск.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1365 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:....................................................