О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    298

 

Номер   298

Година   21.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101322

по  описа  за

2018

година

 

Производство e образувано по  искова молба с правно основание чл.362, ал.2 от ГПК, от  ТПК„У.“, ЕИК*, адрес: с.Б., о.Р., у.„Н.Р.”№5, с председател И.Г.М., против И.В.Г., ЕГН*, от с.Б., о.Р., у.„Д.с.”№52.

С определение №6391 от 03.12.2018 г., съдът е оставил исковата молба без движение.

Съобщението за оставяне без движение на молбата, ведно с приложения към него препис от определението е получено от ищеца на 05.12.2018 г. С цитираното определение съдът изрично е указал последиците при неотстраняване на нередовностите в едноседмичен срок от получаването на съобщението за настоящото определение на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

На 12.12.2018 г. ищецът е депозирал молба с искане по чл.63 от ГПК, за продължаване срока за отстраняване на констатираните нередовности и съдът с резолюция е продължил срока до 09.01.2019 г. включително.

С последваща резолюция съдът е продължил срока за отстраняване на констатираните нередовности до 16.01.2019 г..

Съдът в изпълнение на задълженията по чл.140 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената искова молба след изтичане на срока, определен с горецитираните съдебни актове, че въпреки изрично дадените указания по отношение на нередовността на исковата молба към настоящия момент същите не са отстранени. В законовия срок, който е изтекъл на 26.02.2018 г., ищецът не е представил поправена искова молба, нито е поискал отново продължаване на срока по реда на чл.63, ал.1 от ГПК.

Неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на нередовната искова молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба ТПК„У.“, ЕИК*, адрес: с.Б., о.Р., у.„Н.Р.”№5, с председател И.Г.М., въз основа на която е образувано гр. дело №1322 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1322 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………….