О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    344

 

Номер   344

Година   23.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100137

по  описа  за

2017

година

 

Производството е образувано по искова молба, депозирана от Етажна собственост на С.В.„Д“ в С. на „Г.Х.Б.“ (с предходно име „Ф.к.СПА“), с адм. адр. Г.Б., У.”.№5, представлявана от Е.В.П., Ч. А.Б.Б. от КАК, със С.А. Г.Б., У.”.А.№2, .7, против К.П., гражданин на Л., роден на 30.04.1964 г. в Л., с А.Б.П.7.К.Л., с А. в Р Б., Г.Б., У.”.№5, „Г.Х.Б.“, а.„D3, .4.

Ищецът моли съда да постанови решение, с което да бъде осъден ответника да заплати сумата от 5`883.00 €, представляваща част дължимата такса за поддръжка и управление за периода 2012 г.-2016 г., допълнителни услуги и извършвани СМР, ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащате на същата.

С исковата молба се претендират и сторените по делото разноски.

С разпореждане №1385 от 06.03.2017 г. съдът е пристъпил към изпълнение на процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК.

С определение №2199/11.04.2017 г. съдът е допуснал обезпечителна мярка „Възбрана” върху недвижимия имот, собственост на ответника.

На 22.01.2019 г. е депозирана молба от пълномощника на ищеца, с която на основание чл.232 от ГПК заявява, че оттегля предявените искове, като моли производството по настоящото гр. дело да бъде прекратено.

Със същата молба моли съдът на основание чл.402 от ГПК да постанови определение, с което да отмени допуснатите обезпечителни мерки.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна - ищец по делото, която разполага с процесуалната възможност да оттегли исковата молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание. По делото не е проведено нито едно съдебно заседание, поради което са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за оттегляне на исковата молба без съгласие на ответника.

С оттеглянето на исковата молба съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

По отношение на искането за отмяна на обезпечението в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл.402, ал.1 ГПК, съдът е длъжен да връчи препис от депозираната молба на страната, чието искане е обезпечено, указвайки му правото в тридневен срок от получаване на същото да подаде възражение.

Тъй като молбата е изходяща от правния субект, по чието искане е допуснато обезпечаването, не следва да се провежда процедурата по аргумент на противното от чл.402, ал.1, изр.2 от ГПК - за даване процесуална възможност на другата страна за депозиране на възражения.

Молбата е и основателна.

Разпоредбата на чл.402, ал.2 от ГПК, визира две хипотези при които допуснато от съда обезпечение се отменя:

- когато не съществува причината, поради която обезпечението е било допуснато;

- или са налице условията на чл.398, ал.2 от ГПК.

Обезпечението цели защита на спорното право, докато трае висящността на процеса и тъй като ищецът оттегля предявените искове, то не съществува причината, поради която то е било допуснато.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ допуснатото на основание чл.391, вр. с чл.389, вр. с чл.397, ал.1, т.1 от ГПК, обезпечение на предявения иск по гр. дело №137/2017 г. по описа на Рг.РС обезпечителна мярка „Възбрана” върхуследния недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в С. с идентификатор №02676.501.6378.4.139, находящ се в С. №4, разположена в поземлен имот с идентификатор №02676.501.6378, по кадастралната карта на г.Б., о.Б., о.Б., одобрена със заповед №РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АК, с последно изменение със Заповед №КД-14-01-26/12.01.2012 г. на Н-к на СГКК-Б., с А. на имота: Г.Б, У.„Г.”№5, В.1, .3, а.D309Н, с предназначение на самостоятелния обект „Жилище, апартамент”, с брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.6378.4.142, 02676.501.6378.4.136; под обекта: 02676.501.6378.4.103, 02676.501.6378.4.101; над обекта: няма, представляващ съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №55, том III, рег. №1572, дело №441/20.05.2009 г. по описа на нотариус С.Г.К., рег. №505 на НК, вписан в Службата по вписванията Р. с В.рег.№2857/20.05.2009 г., акт 9, том XII, дело 2172 - Апартамент D3. разположен в секция „Д“ на 4-ти етаж, разположен на кота +6,57, състоящ се от антре, кухненски бокс с трапезария, дневна, спалня и баня с тоалетна, със застроена площ от 34,26 кв. м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи: А. 31; А. D308; двор, коридор, находящ се в С. на Г.Х.Б. (предходно име: Ф.к.СПА) с адм. адр. г.Б., У.”.№5.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №137 по описа на Рг.РС за 2017 г., поради оттегляне на исковата молба от ищеца по делото.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………………