О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    368

 

Номер   368

Година   24.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100388

по  описа  за

2018

година

 

Производство e образувано е по искова молба, депозирана от „.С.В.”Е., ЕИК*, с адрес: Г.С., Б.„.П.Д."№.О.С.Л..2,О.4, представлявано от М.Д.Д., правоприемник на „.С.В.”ООД, ЕИК*, Ч. пълномощника Б.Н.Р., юрисконсулт на А.С.В, със съд. адрес по чл.39, ал.1 от ГПК: Г.С., Б.„.П.Д.№25, О.С.„л.“, .2 О.4, срещу Г.О.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Р. о.Р. о.Б., У.„Ч.Р.“№3.

В срока за отговор по делото са депозирани молби от страните в производството Ч. процесуалните представители по пълномощие, с които позовавайки се на чл.229, ал.1, т.1 ГПК сезират съда с искане за спиране на производството по взаимно съгласие.

Въз основа на депозираните молби съдът с  определение №4025 от 23.07.2018 г. на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК е спрял по общо съгласие на страните производството по делото. Със същото определение съдът е указал на страните, че спряното по общо съгласие производство ще бъде прекратено, ако в 6-месечен срок от спирането му, никоя от страните не поиска неговото възобновяване.

Определението за спиране е влязло в сила поради необжалването му от страните.

Съгласно разпоредбата на чл.231, ал.1 от ГПК, спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в 6-месечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му.

Съдът констатира, че визираният в разпоредбата на чл.231, ал.1 от ГПК, 6-тмесечен срок от спирането е изтекъл, без да е направено искане за възобновяване на производството, поради което производството по образуваното Г.д. № 388/2018 г. по описа на Рг.РС следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горните съображения съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.231, ал.1 от ГПК производството по Г. д. №388/2018 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ:......................................................