О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    373

 

Номер   373

Година   24.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100031

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано по повод подадена молба от Н.Д.М., с адрес: Г., за издаване на заповед за защита срещу осъществено по отношение на молителя домашно насилие от страна на Д.Р.Г.. Твърди се в молбата, че ответникът упражнявал върху молителката непрекъснат физически и психически тормоз.

С разпореждане №175 от 11.01.2019 г., съобщено на молителя на посочения от него адрес – на 15.01.2019 г., съдът е оставил молбата без движение с указания за отстраняване на констатирани нередовности, като е дал на страната едноседмичен срок от уведомяването му за изпълнение на дадените указания и го е предупредил досежно последиците от неизпълнението им. В указания от съда срок молителя не е отстранитил нередовностите на молбата.

Съдът констатира, че към днешна дата дадените указания за отстраняване на нередовностите на молбата не са отстранени от молителя, а дадения от съда срок за отстраняването им е изтекъл на 22.01.2019 г.

С оглед на това молбата следва да бъде върната като нередовна, а производството по делото - прекратено.

Предвид изложените съображения и на основание чл.129, ал.3 ГПК, вр. чл.129, ал.2 ГПК, вр. чл.127, т.1,2 ГПК и чл. чл.128, т.3 ГПК, чл.101, вр. чл.9, ал.1, т.1, 2, 3,4 ЗЗДН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА като нередовна молба вх. №271/11.01.2019 г. по описа на Рг.РС, подадена от Н.Д.М., с адрес: Г., и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№31/2019 г. по описа на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на молителя.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:...............................................