О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    395

 

Номер   395

Година   25.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101264

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от А.Т.М., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„З.”№2, със съд. адрес: Г.Р., У.„Я.С.”№16, Ч. А.Т.Л.-Ц., против В.К.М., ЕГН*, с правно основание: чл.49 от СК.

С разпореждане №6015 от 09.11.2018 г., съдът е дал ход на исковата молба, като е разпоредил препис от същата да бъде изпратен на ответника предоставяйки му възможност да подаде писмен отговор.

По делото е депозирана молба с вх. №635/23.01.2019 г., с която ищцата заявява, че оттегля исковата си молба и моли делото да бъде прекратено.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, който разполага с процесуалната възможност да оттегли предявения иск с правно основание чл.49 от СК.

С оттеглянето на молбата съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д.№1264/2018 г. по описа на РС-Рг., на основание чл.232 ГПК, поради оттегляне на исковата молба.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:………………………………………..