О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    396

 

Номер   396

Година   25.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20171240100136

по  описа  за

2017

година

 

Производството по дело е образувано по искова молба депозирана от Етажна собственост на С.В."Д" в С. на Г.Х.Б. (предходно име: Ф.к.СПА) с адм. адр. г.Б., у.„.№5, с подадено уведомление, изх. №94-02-6517/14.05.2013 г. представлявана от Е.В.П. с ЕГН*, с А. с.Д., О.Р., У.14- Управител, Ч. А.Б.П.Б. - КАК, със С.А. Г.Б., У.”.А.№2. .7, солидарно, срещу М.Д.Х., гражданин на И., роден на 19.02.1969 г., в ГБР, А.Ч. С.Б.Т. К.Т.И.; Д.Х., гражданин на И., роден на 19.02.1969 г., в Б., А. Г.Б.Т. К.Т.И.; Н.Б.Ф., гражданин на И., родена на 29.12.1966 г., в ГБР, А. Г.Б.Т. К.Т.И и т.М.М., гражданин на И., родена на 19.08.1964 г., в ГБР, А. К.Б.Т. К.Т.И., с А. в Р.Б., Г.Б., У.„.№.Г.Х.Б., ателие D.П.Е..

С определение №1014 от 16.02.2017 г. съдът е оставил без движение исковата молба по г.дело №136 по описа на Рг.РС за 2017 г., поради не е представяне към исковата молба на документ удостоверяващ внесена дължима държавна такса. С цитираното определение, съдът е указал на Етажна собственост на С.В."Д" в С. на Г.Х.Б. (предходно име „Ф.к.СПА”), с адм. адр. Г.Б., о.Б., о.Б., У.”.№5, с подадено уведомление, изх. №94-02-6517/14.05.2013 г. представлявана от управителя Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., о.Р., У.„14”, процесуалния представител по пълномощие А. Б.П.Б., вписан в КАК, с посочен С.А. за връчване на съдебни книжа и призовки: Г.Б., У.”.А.№2, .7, да отстрани нередовността на исковата молба, като представи документ удостоверяващ внесена дължима държавна такса в размер на 571.33 лева по аргумента на чл.1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК, във вр. с чл.69, ал.1, т.6 ГПК и чл.72, ал.1 ГПК, във вр. с чл.128, т.2 от ГПК. Също така съдът е указал изрично на ищеца Етажна собственост на С.В."Д" в С. на Г.Х.Б. (предходно име „Ф.к.СПА”), с адм. адр. Г.Б., о.Б., о.Б., У.”.№5, с подадено уведомление, изх. №94-02-6517/14.05.2013 г. представлявана от управителя Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., о.Р., У.„14”, процесуалния представител по пълномощие А. Б.П.Б., вписан в КАК, с посочен С.А. за връчване на съдебни книжа и призовки: Г.Б., У.„.А.№2, .7, че ако не стори това в законно установения срок, съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната на подателя

След отстраняване в срок на констатираните нередовности, съдът с Разпореждане №1374 от 06.03.2017 г. е възобновил производството по г.дело №136 по описа на Рг.РС за 2017 г., като е задължил Етажна собственост на С.В."Д" в С. на Г.Х.Б. (предходно име: Ф.к.СПА) с адм. адр. г.Б., у.„.№5, с подадено уведомление, изх. №94-02-6517/14.05.2013 г. представлявана от Е.В.П., ЕГН*, с А. с.Д., О.Р., У.14 - Управител, Ч. А. Б.П.Б. - КАК, със С.А. Г.Б., У.”.А.№2, .7, да представи в едноседмичен срок от датата на получаване на съобщението и преписа от постановеното разпореждане преведени на английски език искова молба и приложени към нея писмени доказателства, както и настоящето разпореждане на съда по чл.131 ГПК по представения на страната препис, необходими за връчване съгласно разпоредбите на чл.609 и сл. ГПК и приложимият Регламент (ЕО) №1393/2007 г.

В определеният срок с молба депозирана на 25.04.2017 г., процесуалния пълномощник на ищеца е сезирал съда с искане за продължаване на срока за представяне на преведени на английски език искова молба и приложени към нея писмени доказателства с нов срок, поради недостатъчната продължителност на определения от съда.

Съдът е постановил определение №2684 от 04.05.2017 г., с което е продължил срока за представяне на превод на съдебните книжа, които да се изпратят на ответника до 16.05.2017 г.

След изтичане на предоставения на ищеца срок, съдът констатира, че въпреки дадените указания към днешна датата не са представени преводи на исковата молба, приложенията към нея и от горецитираното разпореждане, които да бъдат връчени на ответника, който е английски гражданин по реда на Регламент (ЕО) №1393/2007 г.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания е процесуално бездействие, имащо за последица прекратяване на настоящето производство. Предоставеният от съда срок за представяне на цитираните книжа е преклузивен, като след изтичането му се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по г.дело №136 по описа за 2017 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

Районен съдия:………………………………………..