О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    522

 

Номер   522

Година   31.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101003

по  описа  за

2018

година

 

Производството по дело е образувано по искова молба депозирана от В.П.Ж., с адрес: Г.Б., о.Б., о.Б., У.„.С.”8. К.БЗ, Е.0, А.БЗ-0-1, с ЕГН*, и В.А.К., гражданин на РФ, с адрес: Г.Б., о.Б., о.Б., У.„.С.”8. В.БЗ, .1, А., срещу Етажната С. на комплекс „. находящ се в Г.Б., о.Б., У.„.С.”8. представлявана от Управителя В.К., съгласно Протокол на ОС на Комплекс „. Г.Б., проведено на 09.08.2018 г., с адм. адрес за призоваване: Г.Б., о.Б., У.„.С.”8. както и на адрес: Г.С., б.„.п.”63, А.С.Е. .2, с която са предявени при условията на обективно, кумулативно съединяване искове с правно основание чл.40 ЗУЕС.

С разпореждане №4721 от 03.09.2018 г. съдът е пристъпил към изпълнение на процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, от страна на ответника е представен писмен отговор.

На 30.01.2019 г. е депозирана молба от ищците, с която молят производството по настоящото гражданско дело да бъде прекратено на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на предявения иск.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, която разполага с процесуалната възможност да оттегли исковата молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание. По делото не е проведено нито едно съдебно заседание, поради което са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за оттегляне на исковата молба без съгласие на ответника.

С оттеглянето на исковата молба съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКАТЯВА производството по гр. дело №1003 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради оттегляне на исковата молба от ищците по делото.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:…………………………………………