О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    523

 

Номер   523

Година   31.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101345

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по искова молба, депозирана от „ЕС на С. вх.„ABF“ в С. на „Г.Х.Б.“ (с предходно име „Ф.к.СПА“), с адм. адр.: г.Б., У.„Г.”№5, представлявана от Е.В.П., Ч. адв. Б.Б. от КАК, съд. адр.: г.Б., У.„Т.А.№23, .7, против У.Е.Б., гражданин на Р.И. роден на 12.05.1972 г. в Т., с А.: Б., т.К.Т., И. с А. в Р.Б.: г.Б., У.„Г.“№5, Г.Х.Б. .2, а.В24.

С определение №6418 от 05.12.2018 г. съдът е оставил исковата молба без движение, поради констатирани нередовности.

На 30.01.2019 г. е депозирана молба от ищеца, с която моли производството по настоящото гр. дело да бъде прекратено на основание чл.232 от ГПК, поради оттегляне на предявения иск.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна - ищец по делото, която разполага с процесуалната възможност да оттегли исковата молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание. По делото не е проведено нито едно съдебно заседание, поради което са налице предпоставките на чл.232 от ГПК за оттегляне на исковата молба без съгласие на ответника.

С оттеглянето на исковата молба съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКАТЯВА производството по гр. дело №1345 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради оттегляне на исковата молба от ищеца по делото.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:……………………………………