О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    529

 

Номер   529

Година   31.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100001

по  описа  за

2019

година

 

Производството по дело е образувано по молба депозирана от Б.Т.К., ЕГН*, с А. г.Б., У.„С.С.“№12.

С определение №143 от 11.01.2019 г., съдът е оставил без движение исковата молба, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1, т.2, т.4 и т.5 от ГПК.

Цитираното определение е получено от пълномощника на ищеца на 22.01.2019 г., като в указания едноседмичен срок не са отстранени констатираните от съда нередовности. Ищецът въпреки дадената му възможност и изрично дадените му указания не е привел исковата молба в съответствие с изискванията на на чл.127, ал.1, т.2, т.4 и т.5 от ГПК, като не е уточнил коя е пасивно легитимираната страна по иска /ответник/ с посочване на имената, адреса и законния му представител, ако има такъв. Също така и не е изложил обстоятелствата, на които се основава конкретно отправено искане към съда. Не е формулирал и ясен петитум за защита на накърнени граждански права. Отделно от посоченото липсва и представен документ за внесена държавна такса за разглеждане на настоящето исково производство.

С оглед на горното, съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, депозирана от Б.Т.К., ЕГН*, с А. г.Б., У.„С.С.“№12, въз основа на която е образувано гр. дело №1 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца по посочения в молба с вх. №833 от 29.01.2019 г. съдебен адрес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………