О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    69

 

Номер   69

Година   04.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101340

по  описа  за

2018

година

 

Производство e образувано е по молба с правно основание чл.50 от СК от К.А.М., ЕГН*, от г.П., У.„Р.”№26 и М.Н.М., ЕГН*, от г.П., У.„Р.”№26.

С определение №6350 от 29.11.2018 г. съдията-докладчик по делото е оставил без движение молбата, като е дал конкретни указания на молителите за отстраняване на допуснати нередовности в същата.

В законовия едноседмичен срок молителите не са депозирали поправена молба, с която да отстранят констатираните нередовности, нито пък са поискали продължаване на срока по реда на чл.63, ал.1 от ГПК. Доколкото дадения на молителите едноседмичен срок е изтекъл на 26.12.2018 г. и в този срок той не са отстранили посочените нередовности, то молбата, инициирала гражданско дело №1340 по описа за 2018 г. на Рг.РС следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

Водим от горното,  съдът   

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА молба на К.А.М., ЕГН*, от г.П., У.„Р.”№26 и М.Н.М., ЕГН*, от г.П., У.„Р.”№26, въз основа на която е образувано гр. дело №1340 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1340 по описа на Рг.РС за 2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………..