П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    100

 

Номер   100

Година   09.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100114

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между В.С.Я., ЕГН* и К.А.Б., ЕГН*, в качеството им на родители и законни представители на М.К.Б., ЕГН*, съгласно която:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето М.К.Б., ЕГН*, на майката В.С.Я., ЕГН*, с адрес: с.М., о.Б., считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето М.К.Б., ЕГН*, да бъде при неговата майка В.С.Я., ЕГН*, с адрес: с.М., о.Б..

ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения на бащата К.А.Б., ЕГН*, с адрес: г.Б., у.”Я.“29 с детето М.К.Б., ЕГН*, както следва: - всяка първа седмица от месеца за времето от 10:00 часа в петък до 19:00 часа в неделя, като детето бъде взимано и връщано в дома на майката; - всяка третата седмица от месеца за времето от 16:30 часа в петък до 19:00 часа в неделя, като детето бъде взимано от детска градина, която посещава и бъде връщано в дома на майката; - всяка г. на рождения ден на бащата – 16.11. като бащата взима детето в 10:00 часа и го връща на следващия ден – 17.11. в 19:00 часа в дома на майката;

През официалните празници на всяка нечетна г. за Коледните и Великденските празници, както следва: - детето ще прекарва Коледа с баща си за дните 24.12., 25.12 и 26.12, като детето ще бъде взимано на 24.12. в 10:00 часа и връщано на 26.12. в 18:00 часа в дома на майката; - за Великденските празници детето ще бъде при баща си, като детето ще бъде взимано от дома на майката в първия ден от Великденските празници от 10:00 часа и ще бъде върнато в дома на майката в 19:00 часа; - през официалните празници на всяка четна г. - за Нова г. детето ще бъде при бащата, като ще бъде взимано сутринта на 31.12. в 10:00 часа и връщано на 01.01. в 18:00 часа в дома на майка си; - 28 дни по време на лятната ваканция, ползвани в периода от 15.06. до 15.09, разделени на две части, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата К.А.Б., ЕГН*, с адрес: г.Б., у.”Я.“29 да заплаща в полза на детето М.К.Б., ЕГН*, чрез майката и законен представител В.С.Я., ЕГН*, с адрес: с.М., о.Б., месечна издръжка от 180,00 лева платими, включително от м.02.2019 г. до 10-то число на месеца, за който се дължат по банкова сметка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска  до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката.

ОСЪЖДА бащата К.А.Б., ЕГН*, с адрес: г.Б., у.”Я.“29, да заплати в полза на детето М.К.Б., ЕГН*, чрез майката и законен представител В.С.Я., ЕГН*, с адрес: с.М., о.Б. издръжка от датата на завеждане на исковата молба – 19.01.2018 г. до датата на постановяване на определението по привременни мерки – 24.08.2018 г., както и по иска за минало време преди завеждане на исковата молба (19.01.2018 г.) в общ размер на 1`800.00 лева, разделени на пет вноски по 360,00 лева, платими до края на 2019 г. по банков път по банкова сметка.

ОСЪЖДА бащата К.А.Б., ЕГН*, с адрес: г.Б., у.”Я.“29, да заплати по сметка на РС-Рг сумата от 489,60 лева, представляващи държавна такса, съобразно определението на съда по исковете за издръжка.

Одобрената съдебна спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството гр. дело №114 по описа на Рг.РС за 2018 г. поради постигане на спогодба, на основание чл.234 от ГПК.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от днес и за двете страни.

 

Районен съдия:…………………………………..