П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    111

 

Номер   111

Година   10.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100796

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между С.Н.Г., ЕГН*, от г.Я., у „Г.”№23 като баща и законен представител на  С.С.Г., с ЕГН*, А.С.Г., ЕГН* и на Г.С.Г., с ЕГН*, с адрес: г.С., у.„Х.Б.“№25 и адв. М. – процесуален представител на С.А.Д., ЕГН*, от г.С., и отразена в протокола от днешното открито съдебно заседание като непротиворечаща на закона и добрите нрави, съгласно която:

ПОСТАНОВЯВА уражняването на родителските права и задължения на родените от съвместното съжителство межу страните деца – С.С.Г., ЕГН*; А.С.Г., ЕГН* и Г.Г., ЕГН*, на С.Н.Г., ЕГН*.

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на родените от съвместното съжителство между страните деца – С.С.Г., ЕГН*; А.С.Г., ЕГН* и  Г.Г., ЕГН*, да бъде на адреса на баща им С.Н.Г. в г.Я., у.«Г.»№23, о.Б., до настъпване на пълнолетието им.

ОСЪЖДА С.А.Д., ЕГН*, да заплаща месечна издръжка на С.С.Г., ЕГН*, от 140.00 лв., платими до всяко 10-то число на месеца, за който се дължи,  чрез неговия баща С.Н.Г., считано от датата на влизане в сила на съдебното решение,  ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА С.А.Д., ЕГН*, да заплаща месечна издръжка на А.С.Г., ЕГН*, от 140.00 лв., платими до всяко 10-то число на месеца, за който се дължи,  чрез неговия баща С.Н.Г., считано от датата на влизане в сила на съдебното решение,  ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване;

ОСЪЖДА С.А.Д., ЕГН* да заплаща месечна издръжка на Г.Г., ЕГН*, от 140.00 лв., платими до всяко 10-то число на месеца, за който се дължи,  чрез неговия баща С.Н.Г., считано от датата на влизане в сила на съдебното решение,  ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване;

ОПРЕДЕЛЯ следния  режим на лични контакти на майката С.А.Д., ЕГН*, с децата С.С.Г., ЕГН*; А.С.Г., ЕГН* и Г.Г., ЕГН*, като майката С.А.Д. да има право да осъществява контакти с С.С.Г., ЕГН*; А.С.Г., ЕГН* и  Г.Г., ЕГН*: - всяка  първа и трета събота и неделя от месеца  за времето от  09.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя с преспиване в дома на майката в г.С., у.”В.Л.”№18; - всеки месец август на съответната календарна година; - всяка четна календарна година за великденските празници /три дни/ и всяка нечетна календарна година за коледните и новогодишни празници /за периода от 24 декември на нечетната година до 02 януари на четната година/; -  за рожденият ден на майката С.А.Д., ЕГН* – 21.05., с преспиване в дома на майката в г.С., у.”В.Л.”№18; - всяка нечетна календарна година за рождените дни на децата, съответно С.С.Г., ЕГН* на първи юли; на А.С.Г., ЕГН* на 29.10.; и Г.Г., ЕГН* на 02.09.; - както по всяко друго време при желание на децата;

Разноските по делото остават така, както са ги направили страните до сега, а окончателната държавна такса ще бъде заплатена от ответника.

ОСЪЖДА С.А.Д., ЕГН*, да заплати по сметка на съда сумата от 302,40 лева, съставляващи допълнително дължимата държавна такса по отношение на предявения иск за издръжка.    

Съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ПРИЕМА по делото социален доклад изх. №ПР/Д-Е-Я/32-002/04.12.2018 г., по описа на Д"СП"-Я..

ОТМЕНЯ Определение №6033/12.11.2018 г. в частта, с която на основание чл.156, ал.2 от ГПК е допуснал събирането на гласни доказателства от страна на ищцата, чрез разпит на трима свидетели при режим на довеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №796 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради одобряване на постигната между страните съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за прекратяване на производството по гр. дело №796 по описа на Рг.РС за 2018 г. подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Районен съдия:......................................................