П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    115

 

Номер   115

Година   10.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101096

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между С.М.К., ЕГН* от г.Я. и Д.М.К., ЕГН*, от г.Я., съд. адрес в г.Я., У.„Ц.Б.I.№ 85, Ч. А.Н.Р., АК-Б., против М.М.К., ЕГН* и Е.Д.Д., EГН*, двамата с адрес в г.Я., У.„.Б.№35, съгласно която:

Ответниците М.М.К., ЕГН* и Е.Д.Д., EГН*, двамата с адрес в г.Я., У.„.Б.№35 се съгласяват в срок до 31.05.2019 г. да премахнат всички ограждения пред входните врати на сградите, за да може да се ползват входните врати на сградите и да се влиза в тях необезпокоявано от ищците, за да ползват собствеността върху собствените  недвижими имоти: МАСИВНА СГРАДА, обозначена на скицата под №1, със застроена площ от 37.00 кв.м. и СТОПАНСКА СГРАДА, обозначена на скицата под №2 със застроена площ от 58.00 кв.м., които сгради са построени на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №405014, с начин на трайно ползване ДР.ЖИЛИЩЕН ТЕРЕН, вид собственост частна, с площ от 1.152 дка, находящ се в местността „К.К.“ в землището на г.Я. с ЕКАТТЕ 87338, при граници и съседи: имот №405060 - др. жилищен терен на насл. на А.П.В., имот №405015 - др. жил. терен на о.Я., имот №405022 - ливада на насл. на А.М.К., имот № 405024 - нива на М.М.К., имот №405011 - нива на М.Р.К., имот №405012 - ливада на насл. на М.М.К. и имот №405013 - ливада на насл. на А.П.В., който имот е собственост на ответника Д., а именно да преустановят всички действия, с които пречат да стигнат до сградите, тяхна собственост, да бъдат премахнати всички ограждения около сградите, които пречат на свободното влизане в сградите им, да преустановят всички ограждания и заковаване дъски на вратите и прозорците на сградите. Да премахнат дъските, които са заковали около сгради и на фасадите по сградите им, с цел да не може да се стигнат до вратите на сградите и прозорците на сградите, както и да осигурят само пешеходен достъп до сградите, като ищците С.М.К., ЕГН*, от г.Я. и Д.М.К., ЕГН* от г.Я., съд. адрес в г.Я., У.„Ц.Б.I.№85, Ч. А.Н.Р., АК-Б., се задължават да не вкарват животни в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 405014, с начин на трайно ползване ДР.ЖИЛИЩЕН ТЕРЕН, вид собственост частна, с площ от 1.152 дка, находящ се в местността „К.К.“ в землището на г.Я. с ЕКАТТЕ 87338, при граници и съседи: имот №405060 - др. жилищен терен на насл. на А.П.В., имот №405015 - др. жил. терен на о.Я., имот №405022 - ливада на насл. на А.М.К., имот №405024 - нива на М.М.К., имот №405011 - нива на М.Р.К., имот № 405012 - ливада на насл. на М.М.К. и имот №405013 - ливада на насл. на А.П.В., който имот е собственост на ответника Д..

Разноските по делото остават така, както са ги направили страните до сега.

ОТМЕНЯ Определение №6440/06.12.2018 г. в частта, с която на основание чл.156, ал.2 от ГПК, е допуснал събирането на гласни доказателства от страна на ищцовата страна Ч. разпит на двама свидетели при режим на довеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1096 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради одобряване на постигната между страните съдебна спогодба.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:................................................