П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    296

 

Номер   296

Година   21.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101073

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между В.Н.К., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„. №25, лично и в качеството си на майка и З. представител на децата си И.А.К., ЕГН* и В.А.К., ЕГН* и А.И.К., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„.П.№7, с която страните са постигнали съгласие относно законните права и интереси на ненавършилите пълнолетие деца, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отглеждане на родените от съвместното съжителство деца И.А.К., с ЕГН*, роден на 07.08.2003 г. и В.А.К., с ЕГН*, родена на 29.11.2010 г. на майката В.Н.К.;

ОПРЕДЕЛЯ режим на свиждане на бащата А.И.К. с ЕГН*, с родените от съвместното съжителство деца И.А.К., с ЕГН*, роден на 07.08.2003 г. и В.А.К., с ЕГН*, родена на 29.11.2010 г. както следва:

а) всеки първи и трети събота и неделя от месеца от 09,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя с преспиване.

б) по 30 дни през лятната ваканция на децата, несъвпадащи с отпуска на майката;

в) на всяка четна г. децата ще прекарват Коледните празници с бащата за периода от 12,00 часа на 24.12. до 14,00 часа на 26.12., а всяка нечетна г. ще прекарват с бащата на Новогодишните празници за периода от 12,00 часа на 31.12. до 14,00 часа на 01.01.; на всяка четна г. децата ще прекарват с бащата на Великденските празници от 12,00 часа в неделя до 14,00 часа в понеделник; Този режим се прилага приоритетно пред режима, определен в б. А от настоящето споразумение.  

г) на всяка нечетна г. децата ще прекарват Коледните празници с майката за периода от 12,00 часа на 24.12. до 14,00 часа на 26.12., а всяка четна г. ще прекарват с майката на Новогодишните празници за периода от 12,00 часа на 31.12. до 14,00 часа на 01.01.; на всяка нечетна г. децата ще прекарват с майката на Великденските празници от 12,00 часа в неделя до 14,00 часа в понеделник. Този режим се прилага приоритетно пред режима, определен в б. А от настоящето споразумание.

д) Бащата има право на срещи с всяко от двете деца по 2  часа на рождения ден на детето по предварителна уговорка между страните;

е) ако е налице съгласие на майката, бащата ще има право да осъществява личен конктакт с децата и по всяко друго време, извън времето по б.„а”, „б”, „в”, „г” и д”.

ОСЪЖДА бащата А.И.К. с ЕГН*, да заплаща месечна издръжка на сина си И.А.К., с ЕГН*, роден на 07.08.2003 г., в размер на 140,00 лева лева месечно, считано от датата на образуване на делото 27.09.2018 г., чрез неговата майка В.Н.К., платими до края на месеца, за който се дължат, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване;

ОСЪЖДА бащата А.И.К. с ЕГН*, да заплаща месечна издръжка на дъщеря си В.А.К., с ЕГН*, родена на 29.11.2010 г., в размер на 140,00 лева лева месечно, считано от датата на образуване на делото 27.09.2018 г., чрез нейната майка В.Н.К., платими до края на месеца, за който се дължат, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване;

ОСЪЖДА бащата А.И.К. с ЕГН*, да заплати на сина си И.А.К., с ЕГН*, роден на 07.08.2003 г. чрез майката В.Н.К., сумата от 1`200,00 лева лева, представляваща издръжка за минало време, за периода от една г. назад, считано от датата на предявяването на настоящия иск – 27.09.2018 г.. Страните се съгласяват, че изплащането на издръжката може да бъде извършено до 21.01.2021 г..

ОСЪЖДА бащата А.И.К. с ЕГН*, да заплати на дъщеря си В.А.К., с ЕГН*, родена на 29.11.2010 г. чрез майката В.Н.К., сумата от 1`200,00 лева, представляваща издръжка за минало време, за периода от една г. назад, считано от датата на предявяването на настоящия иск – 27.09.2018 г.. Страните се съгласяват, че изплащането на издръжката може да бъде извършено до 21.01.2021 г..

ОСЪЖДА А.И.К. с ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС сумата от  201,60 лева, представляваща дължимата държавна такса за бъдеще време върху присъдената издръжка и сумата от 48,00 лева, представляваща дължима държавна такса за присъдената издръжка за минало време във връзка със съразмерно уважената част на претенцията.

Одобрената съдебна спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1073 по описа за 2018 г. на Рг.РС, поради постигната съдебна спогодба.

Определението на съда за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от днес и за двете страни.

 

Районен съдия:………………………………….