П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    315

 

Номер   315

Година   22.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100861

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между „.Х.Е., ЕИК*, с адрес: У.„Г.Д.”№24А, г.Р., о.Б., Б., представлявано от управителя Й.И.К., Ч. процесуален представител адвокат Т.К.Д., член на АК-П. и „.К.Е.С.”О., ЕИК*, с адрес м.Б. - Ц.№0, Б.5, в.в, .1, а.0, представлявано от управител Г.К., Ч. процесуален представител адвокат Т.К.Д., член на АК-П., изрично овластен да сключи спогодба с дружество, което той също представлява, съгласно коятоА. Ответникът „.К.Е.С.”О., ЕИК*, е собственик на следните недвижими имоти, находящи се в К.„.Г.К.К. а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.559.24.1.5, представляващо СТУДИО №5 (D-4А-05), находящ се на трети етаж на в.А на Б.4 в кв.Д. с обща площ 44,85 К.м., САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.559.23.1.29, представляващ М. №3 (D-5В-03), находящ се на първи етаж на в.В („бе”) на Б.5 в кв.Д. с обща площ 123,55 К.м.,

Б. Между страните е сключен договор за поддръжка и управление на 12.11.2010 г., изменен с анекс №1 от 30.06..... г.; В.„.Х.ЕООД е завело Г. дело №861/2018 г. по описа на Рг.РС за дължими по договора суми, вкл. неустойки и лихви в размер на иска 19204.06 € и 1`170.40 лева, включващи неплатени, съответно остатък от годишни такси за 2016, 2017 и 2018 г., обезщетения за забава за плащане на годишната такса за 2016, 2017 2018 г., неплатена такса за интернет, телевизия и телефон, неплатени разходи за преки комунални услуги, заедно със законната лихва СТРАНИТЕ, като направиха взаимни отстъпки, СЕ СПОГОДИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1.Ответникът „.К.Е.С.”ООД e заплатил по банковата сметка на „.х.”ЕООД, сума от 8`287.79 € с ДДС, подробно описани по размер и основание в приложение, неразделна част от настоящата спогодба, всички процесни задължения (без неустойки), както и текущите задължения до края на 2017 г., вкл. такса поддръжка за 2018 и такса ТВ, интернет и телефон за 2018 г., както и част от направените по делото разходи от 2`121.20 лв., включващи адвокатско възнаграждение в размер на 1`320.00 лв. и половината държавна такса от 801.20 лв. Останалата една втора част от държавната такса от 801.20 лв., след подписване на съдебна спогодба по Г.д. №861/2018 г. по описа на Рг.РС „.х.”ЕООД ще поиска да му бъде възстановена от съда по същото гр. дело.С подписване на настоящата спогодба и получаване на плащанията по чл. 1 ищецът „.Х.ЕООД се отказва от претендираните неустойки и лихви, както и се отказва да търси от ответника разноски по делото над платените 2`121.20 лв. СТРАНИТЕ се споразумяват, че нямат и няма да имат каквито и да било претенции, включително финансови, по описания по-горе договор за поддръжка и управление, за задължения с падеж до края на 2018 г., включително за такса поддръжка за 2018 и такса ТВ, интернет и телефон за 2018 г., с изключение на комуналните услуги за имота (ел. енергия и вода), не включени в описаните по-горе суми. 2. С подписването на настоящата спогодба страните уреждат всички имуществени и неимуществени въпроси във връзка със спора, предмет на Г.д. №861/2018 г. по описа на Рг.РС и заявяват, че при изпълнението й няма да имат каквито и да било претенции една към друга в тази връзка.УКАЗВА да се възстанови на ищцовото дружество „.Х.Е., ЕИК*, с адрес:У.„Г.Д.”№24А, г.Р., о.Б., Б., представлявано от управителя Й.И.К., сумата от 801,20 лева, която да бъде преведена по следната сметка с титуляр ищеца след влизане в законна сила на определението за прекратяване на настоящото производство. УКАЗВА препис от протокола от днешното съдебно заседание да се изпрати на адвокат Д. на известен по делото електронен адрес. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №861/2018 г., по описа на Рг.РС поради постигната съдебна спогодба. Определението на съда за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба, считано от днес подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………………