П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    327

 

Номер   327

Година   22.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Ваня Миланова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100755

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между „.Т.О., ЕИК*, с адрес: Г., У.А.Х.12, .1 А., представлявано от А.П.В., действащо Ч. процесуалният си представител А.Б.С.З. – ВАК, съд. адрес: Г., У.А.Х.“1, .1, А. като ищец и

2. Д.Ц.Л., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.В.32

Страните по спора, приемат за установено между тях, следното:

Ответникът Д.Ц.Л., ЕГН*, дължи на „.Т.О., ЕИК*, сумата от общо 5`945.42 лв., формирана като сбор от дължимите неустойки за неизпълнение по 2 бр. договори между страните от 18.04.2017 г., съответно за посредническа дейност по наемане на работа в чужбина и от 18.05.2017 г. за отпускане на парични средства във връзка с обучението и подготовката на лицето за работа в чужбина, както и сторените съдебно-деловодни разноски и адвокатски хонорари по ч.Г.д.№484/2018 г., ч.Г.д.481/2018 г., Г.д.755/2018 г. и Г.д.905/2018 г.

Описаната сума в т.1 от настоящата спогодба, ще бъде изплатена доброволно от ответника, както следва:

- Сумата от 5`000.00 лв. ще бъде изплатена по банков път от ответникът Д.Ц.Л., на „.Т.О., ЕИК, в срок до 06.02.2019 г.

- Сумата от 945.42 лв., ще бъде изплатена изцяло и по банков път от ответникът Д.Ц.Л. на ищцовото дружество  „.Т.О., ЕИК*, не по-късно от 30.06.2019 г., по следната банкова сметка: „Р.Б.“, кл.В., IBAN:*.

ПОСТАНОВЯВА  на основание чл.78, ал.9 от ГПК, да бъде възстановена на ищеца „.Т.О., ЕИК*, с адрес: Г., У.А.Х.12, .1 А., представлявано от А.П.В. действащо Ч. процесуалният си представител А.Б.С.З. – ВАК, съд. адрес: Г., У.А.Х.“1, .1, А. половината от внесената държавна такса, а именно сумата от 86.30 лева, след влизане в законна сила на определението за прекратяване на производството по делото.

Одобрената съдебна спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството гр. дело №755 по описа на Рг.РС за 2018 г. поради постигане на спогодба, на основание чл.234 от ГПК.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от днес и за двете страни.

 

Районен съдия:........................................................