П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    367

 

Номер   367

Година   24.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100144

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЕМА като писмено доказателство по делото решение за ползване на обща вещ по чл.32 от ЗС с рег. №314 от 24.01.2019 г. по описа на нотариус Н.М. с рег. №494 на Нотариална камара и район на действие РС-Рг., ведно със скица-приложение №2 от допълнителното заключение на вещото лице инж. В.Ю.. 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №144 по описа за 2018 г. на РС-Рг., поради оттегляне на иска и поради липса на правен интерес.

Определението за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. РС-Рг. до ОС-Бл. в едноседмичен, считано от днес за ищеца С.Х.Д. и ответника С.Х.Д. и от датата на получаване на съобщението с препис от протокола от днешното съдебно заседание  за ответниците Е.М.Д. и Х.Р.Д..

 

Районен съдия:………………………………………..