П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    87

 

Номер   87

Година   08.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Ваня Миланова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101230

по  описа  за

2018

година

 

ПРЕКАТЯВА производството по гр. дело №1230 по описа на Рг.РС за 2018 г., поради оттегляне предявения иск от страна на молителката Т.К.Т..

ОБЕЗСИЛВА Заповед за незабавна защита №5972/08.11.2018 г.

ОСЪЖДА на основание чл.11 от ЗЗДН молителката Т.К.Т., ЕГН*, с адрес в г.Р., у.„С.С.”№5, б.4, е.3, а.8, да заплати ДТ в размер на 25.00 лева по сметка на Рг.РС.

Определенията на съда подлежат на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Районен съдия:...............................................................