Р Е Ш Е Н И Е    193

 

Номер   193

Година   14.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Ваня Миланова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100789

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по предявена искова молба от „.Б.Е., ЕИК*, с адрес в Г.С., У.„М.Б.”№4, .4, представлявано от В.И.М., Ч. А.П.А. и А.Д.Б., срещу „.-И.Е., ЕИК*, с адрес: Г.Б., У.„Ю.”№6, представлявано от И.В.К..

Иска се съдът постанови решение, с което да признае за установено по отношение на „.-И.Е., ЕИК*, че дължи сумата от сумата от 14`000.00 лв. - главница, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на заявлението – 18.01.2018 г., до окончателното изплащане на вземането, представляваща дължима сума по фактура №*/27.02.2013 г. за доставка на 1 бр. редосеялка ALP-6 реда и 1 бр. хидравличен валяк.

Претендират и сторените от ищеца съдебни и деловодни разноски.

В едномесечния срок по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът не представя писмен отговор и не сочи доказателства. В съдебно заседание не се явява законен представител или пълномощник на ответниците.

В съдебно заседание пълномощникът на ищеца с оглед процесуалната пасивност на ответника направи искане за разглеждане на делото по реда на чл.238 и следващите от ГПК.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съгласно чл.239, ал.1, т.1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.

От приложените към делото съобщения и призовки е видно, че на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Освен това искът се явява вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства. Претендира се заплащане на цена по договор за покупко-продажба и доставка на 1 бр. редосеялка ALP-6 реда и 1 бр. хидравличен валяк, материализиран във фактура №*/27.02.2013 г. на стойност 14`000.00 лева.

По силата на договор за цесия от 07.10.2014 г. „А.“ЕООД е прехвърлило на „М.“ЕООД вземанията си по договора за покупко-продажба, като впоследствие „М.“ЕООД с договор за цесия от 12.11.2014 г. прехвърля вземанията си на „.Б.ЕООД

Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Е.Б.” са общоизвестни и са публикувани в издания на периодичния печат и съгласно чл.98а от Закона за енергетиката обвързват всички абонати на енергийния снабдител, без да е необходимо тяхното изрично приемане от страна на потребителите. В процесния случай се установи, че ответникът не е заплатил дължимата от него сума за доставената от ищеца ел. енергия.

За извършените цесии ответникът е уведомен Ч. нотариална покана.

Към настоящия момент съдът счита, че предявеният от ищеца иск е допустим и вероятно основателен с оглед заявените в исковата молба обстоятелства и представените с нея писмени доказателства.

На основание горното съдът намира, че с оглед направеното искане и наличието на предвидените в чл.238, ал.1 и чл.239, ал.1 ГПК предпоставки, следва да се постанови неприсъствено решение, като иска бъде уважен в предявения размер относно претендираната главница.

С оглед извода за основателност на предявената исковата претенция и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати направените от него разноски по делото в размер на 576.00 лв. съгласно представен списък по чл.80 от ГПК

Съгласно чл.239, ал.2 от ГПК, неприсъственото решение не се мотивира по същество, тъй като се основава на наличието на описаните по-горе предпоставки.

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че „.-И.Е., ЕИК*, с адрес: Г.Б., У.„Ю.”№6, представлявано от И.В.К. дължи на „.Б.Е., ЕИК*, с адрес в Г.С., У.„М.Б.”№4, .4, представлявано от В.И.М. сумата от 14`000.00 лв. - главница, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на заявлението – 18.01.2018 г., до окончателното изплащане на вземането, представляваща дължима сума по фактура №*/27.02.2013 г. за доставка на 1 бр. редосеялка ALP-6 реда и 1 бр. хидравличен валяк, за която сума е издадена Заповед за изпълнение №432 от 19.01.2018 г. по ч.Г.д. №106/2018 г. на РС-Рг..

ОСЪЖДА „.-И.Е., ЕИК*, с адрес: Г.Б., У.„Ю.”№6, представлявано от И.В.К., да заплати на „.Б.Е., ЕИК*, с адрес в Г.С., У.„М.Б.”№4, .4, представлявано от В.И.М., деловодни разноски в размер на 576.00 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

На страните да се изпратят преписи от решението.

В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено, може да поиска от въззивния съд неговата отмяна по реда на чл.240 от ГПК. 

 

Районен съдия:………………………………………………