Р Е Ш Е Н И Е    235

 

Номер   235

Година   16.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101268

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по молба, основана на разпоредбата на чл.50 от СК, депозирана от Е.П.К., ЕГН*, съд. адрес в с.Б., О.Р., у.„Г.Д.№49 и от Г.П.К., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Р., у.„Д.Б.№57. Молителите заявяват съгласието си да прекратят сключения между тях брак и представят споразумение по чл.51 от СК. Сочи се в молбата, че от брака си съпрузите имат родени две деца – М.Г.К., ЕГН*, родена на 12.06.2001 г. и М.Г.К., ЕГН*, роден на 25.01.2006 г.. Към датата на депозиране на молбата, инициирала настоящото производство децата на двамата молители не са навършили пълнолетие.

В съдебно заседание, молителите поддържат молбата и направените доказателствени искания.

По делото е изискан и представен социален доклад от О„.Д”-Р., който е  приет като доказателство в съдебно заседание, проведено на 19.12.2018 г..

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и твърденията на двамата молители, приема за установено от фактическа страна следното:

Е.П.К., ЕГН* и Г.П.К., ЕГН*, са сключили граждански брак на 25.03.2000 г. в с.Б., О.Р., видно от приетото като писмено доказателство удостоверение за сключен граждански брак. От брака си имат родени две деца М.Г.К., ЕГН*, родена на 12.06.2001 г. и М.Г.К., ЕГН*, роден на 25.01.2006 г., които към момента на депозиране на молбата и постановяване на решението са непълнолетни.

С приложеното към молбата, инициирала настоящето производство, споразумение съпрузите са постигнали съгласие относно следните имуществени и лични отношения по чл.51, ал.1 от СК, а именно: упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца, режимът на лични отношения между тях и другия родител, както и издръжката, която той следва да заплаща, ползването на семейното жилище, издръжката между двамата съпрузи и фамилното име на молителката, имуществените отношения между молителите.

В откритото съдебно заседание, молителите се явяват лично и потвърждават изразеното в молбата, въз основа на която е образувано настоящето производство, взаимно съгласие да прекратят сключени между тях граждански брак.

Социалният работник, изготвил представения от АСП Д„.П”, О„.Д”-Р. по делото доклад, изразява становище, че постигнатото споразумение между родителите на М.Г.К., ЕГН*, родена на 12.06.2001 г. и М.Г.К., ЕГН*, роден на 25.01.2006 г. не нарушава правата на децата, визирани в ЗЗдет.

Съдът, след като се увери в сериозното и непоколебимо съгласие на Г.К. и на Е.К. да се разведат и констатира, че представеното от молителите споразумение съдържа клаузи относно всички лични и имуществени отношения, визирани в разпоредбата на чл.51, ал.1 от СК и с него са защитени интересите на родените от брака деца, намира за основателна молбата, с която е сезиран, поради което следва да постанови решение, с което да допусне развода, без да издирва мотивите на молителите за прекратяването на брака и утвърди представеното от тях споразумение.

На основание чл.71, ал.1 от ГПК, молителите дължат държавни такси, чиито размери се определят по реда на чл.6 и чл.7 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Размерът на окончателната държавна такса по искането за допускане на развод по взаимно съгласие възлиза на сумата от 40.00 лв., от които 25.00 лв. са внесени при образуването на делото от молителката Е.К., поради което остатъкът от 15.00 лв. следва да бъде възложен в тежест на Г.К..

Размерът на държавната такса по споразумението, касаещо издръжката на детето Мариана К. е в размер на нормативно установения минимум от 50.00 лв. с оглед обстоятелството, че до навършването на пълнолетие на дъщерята на молителите остават шест месеца. Размерът на държавната такса по споразумението относно издръжката на детето Мартин К. е в размер на 100,80 лв. Същите са дължими от молителката Е.К., която според клаузите на споразумението е задължена да плаща издръжка.

Дължимите държавни такси по споразумението относно имуществените отношения са по 50 лв. за всеки един от молителите.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.51 от СК и чл.330 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 25.03.2000 г. в с.Б., о.Р., между Е.П.К., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Р., у.„Г.Д.№49 и Г.П.К., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Р., у.„Д.Б.”№57, с развод поради СЕРИОЗНО И НЕПОКОЛЕБИМО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл.51, ал.1 от СК, според което:

1. Упражняването на родителските права по отглеждане на децата М.Г.К., ЕГН*, родена на 12.06.2001 г. и М.Г.К., ЕГН*, роден на 25.01.2006 г. се предоставят на бащата Г.П.К., ЕГН*. Местоживеенето на децата съвпада с местоживеенето на бащата, на когото са предоставени родителските права по отношение на тях, а именно: с.Б., О.Р., у.„Д.Б.№57, .2.

Определя се режим на свиждане на майката Е.П.К., ЕГН*, с родените от брака деца М.Г.К., ЕГН*, родена на 12.06.2001 г. и М.Г.К., ЕГН*, роден на 25.01.2006 г., както следва:

а) всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 17,00 часа в петък до 17,00 часа в неделя с преспиване при майката;

б) по 7 дни през зимната ваканция на децата, по 7 дни през великденската ваканция на децата и по 30 дни през лятната ваканция на децата, несъвпадащи с отпуска на бащата;

в) на всяка четна г. децата ще прекарват коледните празници с бащата, а всяка нечетна г. ще прекарват с бащата новогодишните празници;

г) на всяка нечетна г. децата ще прекарват великденските празници с бащата, а на всяка четна г. децата ще прекарват великденските празници с майката;

д) бащата дава съгласие майката да осъществява личен контакт с децата и по всяко друго време, извън времето по б.„а”, „б”, „в” и „г”.

е) майката има право да получава информация от училищата, в които учат децата относно обучението им и от съответните лекари и здравни заведения относно тяхното здравословно състояние, както и съответните общински и държавни органи и без съгласието на бащата, като при съответното упълномощаване от бащата, майката може да го замества при вземане на решения за тяхното израстване, грижи, здравен и образователен статус;

2. Издръжка

а) Е.П.К., ЕГН*, дължи и ще заплаща на всяко едно от родените от брака деца М.Г.К., ЕГН*, родена на 12.06.2001 г. и М.Г.К., ЕГН*, роден на 25.01.2006 г., чрез техния баща и законен представител Г.П.К., ЕГН*, месечна издръжка от 140.00 лв. на всяко от децата, считано от датата на постановяване на съдебното решение по искането за развод по взаимно съгласие, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката по отношение на всяко едно от двете деца.

б) След прекратяването на брака издръжка между съпрузите няма да се дължи.

3. Имуществени отношения и ползване на семейното жилище.

а) семейното жилище, представляващо втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в с.Б., О.Р., у.„Д.Б.”№57, се предоставя за ползване на Г.П.К., ЕГН*, до навършване на пълнолетие на всяко едно от децата М.Г.К., ЕГН*, родена на 12.06.2001 г. и М.Г.К., ЕГН*, роден на 25.01.2006 г. и докато той упражнява родителските права във връзка с отглеждането им.

б) придобитият по време на брака лек автомобил марка „Б…”, с per. №* се възлага в изключителна собственост на Г.П.К., ЕГН*.

в) придобитият по време на брака лек автомобил марка „М.”, с per. №* се възлага в изключителна собственост на Е.П.К., ЕГН*.

4. Фамилно име

След прекратяване на брака Е.П.К., ЕГН*, ще носи предбрачното си фамилно име М.

ОСЪЖДА Е.П.К., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Р., у.„Г.Д.№49, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 200,80 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

ОСЪЖДА Г.П.К., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Р., у.„Д.Б.”№57, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса от 65.00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия:................................................