Р Е Ш Е Н И Е    29

 

Номер   29

Година   03.01.2018

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101415

по  описа  за

2018

година

 

За да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл.553 и следващите от ГПК, във вр. с  чл.61 и чл.49, ал.1 от ЗН Образувано е по писмено заявление от Д.В.М. с ЕГН* от г.Р., о.Р., о.Б., у.„Ч.р.”№, извършващ правни действия лично и С.С. на С.М. и З.П. В.Ю.Ч. с ЕГН* от г.Р., о.Р., о.Б., у.„Ч.р.”№ за приемане по опис на наследството, оставено от неговия баща В.А.М., ЕГН*, б.ж. на г.Р., починал на 04.11.2018 г..

С. същата молба моли да бъде разпоредено вписване приемането по опис на наследство на основание чл.61, ал.2, вр. с чл.49, ал.1 от ЗН в особената книга при Рг.РС.

С. заявлението наследникът е посочил известното му имущество, останало след смъртта на наследодателя му, а именно: 1/4 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.761.245.2.7 по КК и КР на г.Р., одобрени С. Заповед №РД-18-33/15.05.2006 г. на ИД на АК, с адм. адрес: г.Р., у.„Е.Й.”№58, в.А, е.1, а.3, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 61813.761.245.2, построена в поземлен имот с идентификатор 61813.761.245, който самостоятелен обект е с площ 60,60 кв.м., предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от кухня, хол, спалня, баня с тоалетна, коридор и тераса; прилежащи части: мазе (избено помещение) №3 с площ 10.20 кв.м. и 6,30 кв.м. идеални части от общите части на сградата; ниво: 1; при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 61813.761.245.2.6 и 61813.761.245.2.8, под обекта: 61813.761.245.2.2, над обекта: 61813.761.245.2.13.

Представени са писмени доказателства – заверени копия от: препис-извлечение от акт за смърт №0476 от 05.11.2018 г., съставен от С.о., р.„О.”; удостоверение за наследници изх. №2105/05.12.2018 г., издадено от о.Р.; нотариален акт №192, том VI, per. №4267, дело №1109/2007 г. по описа на нотариус С.К., вписан с вх.рег. №9486/28.12.2007 г., акт №25, том XL, дело №8684/2007 г. по описа на Служба по вписванията - Р.; схема №15-456180-05.07.2018 г., издадена от СГКК-Б.; удостоверение за данъчна оценка изх. №*/17.07.2018 г., издадена от Д.„П.” към о.Р.; удостоверение изх. №гр.д. №496/2010 г. от 23.07.2018 г., издадено от Рг.РС; удостоверение за раждане.

Съдът, след като се запозна с депозираното заявление и приложените към него писмени доказателства намира същото за процесуално допустимо с оглед разпоредбата на  чл.61, ал.2 от ЗН.

Рг.РС е съдът в района на който е открито наследството и е предявено от наследник по закон на починалия. Непълнолетният молител не разполага с процесуална дееспособност, поради което и на основание  чл.61, ал.2 от ЗН приема наследството само по опис.

Налице са предпоставките на  чл.61, ал.1, изр. последно от ЗН за вписване приемането от непълнолетното дете Д.В.М. с ЕГН*, извършващ правни действия лично и С.С. на С.М. В.Ю.Ч. с ЕГН*, на наследството, останало от неговия баща В.А.М., ЕГН*, б.ж. на г.Р., починал на 04.11.2018 г., по опис по реда на чл.49, ал.1 от ЗН в особената за това книга при Рг.РС, с което заявлението следва да се уважи.

Водим от горното и на основание чл.61, ал.1 от ЗН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН, водена в Рг.РС., ПРИЕМАНЕ ПО ОПИС на наследството, останало от В.А.М., ЕГН*, б.ж. на г.Р., починал на 04.11.2018 г. от непълнолетния му наследник по закон – Д.В.М. с ЕГН* от г.Р., о.Р., о.Б., у.„Ч.р.”№, извършващ правни действия лично и С.С. на С.М. В.Ю.Ч. с ЕГН* от г.Р., о.Р., о.Б., у.„Ч.р.”№, което наследство се състои от следните имущества: 1/4 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.761.245.2.7 по КК и КР на г.Р., одобрени С. Заповед №РД-18-33/15.05.2006 г. на ИД на АК, с адм. адрес: г.Р., у.„Е.Й.”№58, в.А, е.1, а.3, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 61813.761.245.2, построена в поземлен имот с идентификатор 61813.761.245, който самостоятелен обект е с площ 60,60 кв.м., предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от кухня, хол, спалня, баня с тоалетна, коридор и тераса; прилежащи части: мазе (избено помещение) №3 с площ 10.20 кв.м. и 6,30 кв.м. идеални части от общите части на сградата; ниво: 1; при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: 61813.761.245.2.6 и 61813.761.245.2.8, под обекта: 61813.761.245.2.2, над обекта: 61813.761.245.2.13.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителя удостоверение за вписаното приемане на наследството по опис.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………………………