Р Е Ш Е Н И Е    369

 

Номер   369

Година   24.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Ваня Миланова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101008

по  описа  за

2018

година

 

Производство по реда на чл.330 от ГПК. Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от С.Е.В., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„., В.1, .4, А.26, против Д.В., роден на 06.04.1965 г., гражданин на Р.И., с адрес в Г.Р., У.”.Р.№1, .1, А.3.

Твърди се в исковата молба, че ищцата и ответникът са сключили гр. брак на 02.08.2005 г. и имат родени две деца – П.В., родена на 22.05.2005 г., ЕГН* и А.С.В., родена на 25.05.2011 г., ЕГН*.

Още преди раждането на втората дъщеря на страните по делото, отношенията между тях са се влошили, тъй като ответникът е проявявал голям ревност към съпругата си и често е предизвиквал скандали. Преди и след раждането на второто дете на съпрузите, гневните изблици на ответника са намалели, но когато по-малката им дъщеря е навършила г., отношенията отново са се влошили. Съпругът е започнал и да злоупотребява с алкохол. През м.04.2018 г. семейството се е преместило да живее в Г.Р., където е закупило два апартамента (до този момент са живели в Г.Б.). Независимо от промяната на местоживеенето, скандалите между съпрузите и проявите на ревност от страна на ответника не са спрели, а напротив – зачестили са. На 24.08.2018 г. Д.В. се е прибрал в дома си в нетрезво състояние и е започнал да заплашва ищцата, че ще я убие и да я дърпа. На следващата вечер е заплашвал съпругата си по телефона. От този момент ответникът живее в втория притежаван от съпрузите апартамент в Г.Р..

С тези обстоятелства, ищцата мотивира иска си с правно основание чл.49, ал.1 от СК за прекратяване на брака й с ответника поради дълбокото му и непоправимо разстройство. В съответствие с разпоредбата на чл.322, ал.2 от ГПК, С.В. е съединила с конститутивния иск за развод и искане да й бъде предоставено упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца на страните по делото, чието местоживеене да бъде при майката, да се определи режим на лични отношения с бащата и ответникът да бъде осъден да заплаща издръжка в размер на 500.00 лв. месечно за всяко едно от децата. Ищцата моли след прекратяването на брака й да бъде постановено тя да носи предбрачната си фамилия П., както и да й бъде предоставено ползването на семейното жилище, находящо се в Г.Р., У.„., В.1, .4, А.26.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът - редовно уведомен, не представя писмен отговор, с който да изрази становище по предявените искове и/или да ангажира доказателства.

В съдебно заседание на 17.01.2019 г. страните представят пред съда подписано  споразумение по чл.49, ал.4 от СК, във вр. с чл.51, ал.1 от СК и молят съда да съгласно разпоредбата на чл.321, ал.5 от ГПК, производството по делото да премине към производство за развод по взаимно съгласие.

Съдът приемайки направеното изменение на иска от такъв по чл.49, ал.1 СК в такъв по чл.50 от СК, постанови на основание чл.321, ал.5 ГПК, преминаване към производство за развод по взаимно съгласие.

РАЗЛОЖКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като прегледа исковата молба, наведените в нея доводи, както и представеното споразумение, взе предвид становищата на страните и прецени събрания доказателствен материал, прие за установено следното от фактическа страна:

От представеното към молбата копие на удостоверение за сключен гр. брак от 02.08.2005 г., издадено от о.Р. въз основа на акт за гр. брак №40 от 02.08.2005 г., е видно че Д.В., роден на 06.04.1965 г., гражданин на Р.И. и С.Е.П., ЕГН*, са сключили гр. брак на 27.07.2002 г. в Г.Р., като съпругата след брака е приела да носи фамилното име В..

От представените заверени копия от удостоверение за раждане серия УС-0 №653414 от 15.08.2006 г., издадено от о.Р., въз основа на акт за раждане №249/07.08.2006 г. и удостоверение за раждане серия ВР №0140242 от 17.08.2011 г., издадено от о.Р., въз основа на акт за раждане №196/17.08.2011 г., се установява, че от брака си двамата съпрузи имат родени две деца – П.В., родена на 22.05.2005 г., ЕГН* и А.С.В., родена на 25.05.2011 г., ЕГН*.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Молбата за развод по взаимно съгласие е подадена от лица, между които е сключен гр. брак, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

И двамата съпрузи заявяват пред съда желанието си за развод, като в съдебно заседание поддържат направеното от тях искане за прекратяване на брака по взаимно съгласие. За състоянието на брачната връзка съдът прави извод от изявленията на съпрузите и най-вече от изразеното от тях в съдебно заседание сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака по взаимно съгласие. Предвид което, съдът намира, че исканият развод следва да бъде допуснат, без съдът да изследва мотивите за прекратяването на брака. Молителите постигнаха пред съда споразумение по чл.51 СК, с което са уредени въпросите относно упражняването на родителските права, заплащане на издръжка в полза на ненавършилите пълнолетие деца, местоживеенето на децата и режима на лични отношения на родителите с тях, личните и имуществените им отношения, семейното жилище и фамилното име на съпругата. Съдът преценява постигнатото споразумение като пълно и непротиворечащо на закона и добрите нрави, защитаващо интересите на децата на съпрузите-молители, съпрузите са уредили всички лични и имуществени отношения между тях, поради което счита, че същото следва да бъде утвърдено.

Относно разноските за производството:

В изпълнение разпоредбата на чл.6, т.3 от Тарифата за държавните такси, събирана от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса за разглеждане на молбата за развод в размер на 40.00 лева, от която 25.00 лева, платени при завеждане на молбата от ищцата, а останалите 15.00  лева, платими от ответника, предвид постигнатото споразумение. Съпругът Д.В. следва да поеме дължимата такса върху тригодишните плащания за издръжка на непълнолетните си деца, която възлиза в размер на 504.00 лева.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА БРАКА, сключен на 02.08.2005 г. в Г.Р. с акт за гр. брак №40 от 02.08.2005 г. на о.Р. между Д.В., роден на 06.04.1965 г., гражданин на Р.И. и С.Е.В., ЕГН*, с развод поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.В., роден на 06.04.1965 г., гражданин на Р.И. и С.Е.В., ЕГН*, споразумение по чл.51 от СК, както следва:

I. Упражняване на родителските права и лични отношения

1. Родителските права по отношение на родените от брака  деца П.В., родена на 22.05.2005 г., ЕГН* и А.С.В., родена на 25.05.2011 г., ЕГН*, се предоставят на майката С.Е.В. с ЕГН*.

2. Определя се режим на свиждане на бащата Д.В., роден на 06.04.1965 г., гражданин на Р.И. с родените от брака деца П.В., родена на 22.05.2005 г., ЕГН* и А.С.В., родена на 25.05.2011 г., ЕГН*, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 09,00 часа до 17,00 часа и 15 дни през лятната ваканция на децата, несъвпадащи с ползвания от майката годишен отпуск, като бащата Д.В. се задължава да взима и да връща децата от адреса по местоживеене на майката С.Е.В..

II. Издръжка

1. Д.В., роден на 06.04.1965 г., гражданин на Р.И. дължи и ще заплаща на родените от брака деца П.В., родена на 22.05.2005 г., ЕГН* и А.С.В., родена на 25.05.2011 г., ЕГН*, месечна издръжка от по 350.00 лева за всяко от децата, платими до края на месеца, за който се дължат, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, чрез С.Е.В. - тяхна майка и законен представител

2. След прекратяването на брака издръжка между съпрузите няма да се дължи.

III. Имуществени отношения и ползване на семейното жилище

1. Ползването на семейното жилище, представляващо апартамент с адрес: г.Р., у.„П.”, в.1, е.4, а.26, се предоставя на С.Е.В. до навършване на пълнолетие на всяко едно от децата ни.

2. Уреждането на имуществените отношения между страните не са предмет на настоящето споразумение.

IV. Фамилно име

След прекратяване на брака С.Е.В. с ЕГН*, ще продължи да носи брачното си фамилно име В..

ОСЪЖДА Д.В., роден на 06.04.1965 г., гражданин на Р.И., сумата от 519.00 лв., представляваща допълнителна държавна такса.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………