Р Е Ш Е Н И Е    519

 

Номер   519

Година   31.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Ваня Миланова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101270

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано по предявен от С.А.М., ЕГН*, от Г.Я., У.„М.”№3, К. майка и З. представител на малолетната А.А.Х., родена на 17.03.2013 г., с ЕГН*, против А.М.Х., ЕГН*, от с.А., о.Я., о.Б. иск с правно основание чл.150 СК за изменение на присъдената издръжка по Г.д. №1297/2013 г. по описа на Рг.РС, чрез увеличението й от 95.00 лв. на 200.00 лв. месечно, считано от датата на предявяване на исковата молба – 14.11.2018 г.

Заявява, че с ответника са разделени и тя отглежда детето А.А.Х.. Бащата плаща издръжка в размер на 95.00 лева, както е определена от съда. Детето посещава детска градина и нуждите му постоянно растат, а бащата не участва по никакъв начин в отглеждане на роденото от съвместното съжителство дете.

Ищцата, редовно призована за с.з. се явява с упълномощения представител А.Р., който поддържа предявения иск и по същество моли да бъде уважен.

Ответникът не депозира писмен отговор на исковата молба, и не изразява становище по основателността на депозирания иск за издръжка. За насроченото открито съдебно заседание е редовно призован, но не се явява и не изразява становище.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

Не е спорно, а и от представеното удостоверение за раждане се установява, че страните са родители на детето мира А. Х., родена на 17.03.2013 г., с ЕГН*.

Установява се от представеното Решение №1273/01.04.2014 г., постановено по Г. д. №1297/2013 г. по описа на Рг.РС, че ответникът е осъден да заплаща ежемесечно издръжка в размер на 95.00 лева. По делото е представен социален доклад от О„.Д” при ДСП-Я.. В същия се изразява становище, че е в интерес на ненавършилата пълнолетие А. родителят, задължен да плаща месечна издръжка да продължи да плаща такава редовно.

Други относими и допустими доказателства по делото не са представени.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на представените по делото писмени доказателства.

Приетото за установено от фактическа страна, обуславя следните правни изводи:

Предявеният иск за изменение на присъдена издръжка с правно основание чл.150 СК е допустим.

Разгледан по същество е частично основателен.

Съгласно нормата на чл.150 СК, при изменение на обстоятелствата присъдената издръжка може да бъде изменена. Искът се предпоставя от наличието на трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице, К. за изменение на присъдената издръжка е достатъчно наличието на една от алтернативно посочените предпоставки / т.19 ППВС №5/16.11.1970г./.

По делата за издръжка съдът следва да изясни първо действителните нужди на търсещия издръжка и материалните възможности на дължащите такава и тогава да определи издръжката, която ответникът дължи.

 Размерът на издръжката не е абсолютна величина и подлежи на преценка във всеки конкретен случай.

До навършване на пълнолетие правото на децата на издръжка от своите родители е безусловно. Пълният размер на издръжката, нужна за детето, се разпределя между двамата родители, съобразно техните възможности. Съобразяват се също грижите и издръжката в натура, предоставяни непосредствено от родителя, упражняващ родителските права. Естествено на преценка подлежат и потребностите на детето, К. се съобразят обикновените условия на живот на деца от същата възраст.

В настоящия казус съдът намира, че една от алтернативните предпоставки за уважаване на предявената претенция е налице. От постановяване на съдебното Решение №1273 от 01.04.2014 г., постановено по Г. дело №1297/2013 г. по описа на Рг.РС е изминал продължителен период от време (близо пет години), установи се, че е променена икономическата обстановка в страната (с ПМС №320/20.12.2018 г. минималната работна заплата, считано от 01.01.2019 г. е 560.00 лв.), вследствие на което определената издръжка е под предвидения в закона минимум - ј от МРЗ за страната. Нараснали са и нуждите на детето, което понастоящем е навършило 5 г. възраст. С оглед изложеното, съдът намира, че е налице трайно изменение на обстоятелствата, налагащи увеличаване на дължимата на детето издръжка.

Съгласно чл.143, ал.2 СК, родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, К. съгласно чл.142, ал.2 СК минималната издръжка на едно дете е равна на ј от размера на минималната работна заплата за страната. Към момента на депозиране на исковата молба МРЗ за страната, определена с ПМС №320/20.12.2018, е определена на 560.00 лв. откъдето следва, че минималният размер на дължимата издръжка, считано от 01.01.2018 г. е 140.00 лв. Или това са предвидените в закона минимуми за посочените периоди, които дори неработоспособните родители дължат на децата си. Ответникът не е представил доказателства, че е безработен или нетрудоспособен, нито че има задължения за издръжка по закон към други лица. С оглед изложеното съдът намира, че размерът на издръжка, дължима от бащата следва да бъде увеличен на 150.00 лв. месечно, близък до нормативно определения минимум съгласно чл.142, ал.2 от СК.

Издръжката ответникът следва да заплаща от датата на депозиране на исковата молба 14.11.2018 г.

Съобразно правилата на процеса ответникът следва да заплати и деловодните разноски, сторени от ищеца, съобразно уважената част от исковата претенция. Ищцата обаче не представя доказателства а сторени съдебни разноски, поради което такива не следва да й се присъждат.

 Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.6 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на съдебната власт съответната държавна такса върху присъденото изменение на издръжката и съобразно чл.69, ал.1, т.7 ГПК и чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в размер на 50.00 лв.

На основание чл.242 от ГПК, съдът служебно следва да допусне предварително изпълнение върху решението, в частта му досежно присъдената издръжка.

Мотивиран от така изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ размера на издръжката, определена по гр. дело №320/2015 г. по описа на Рг.РС, дължима от А.М.Х., ЕГН*, от с.А., о.Я., о.Б., на А.А.Х., родена на 17.03.2013 г., с ЕГН*, чрез нейната майка и З. представител С.А.М., ЕГН*, от Г.Я., У.„М.”№3, К. я увеличава от 95.00 лв. на 150.00 лева месечно, считано от 14.11.2018 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законно основание за изменение или прекратяване на издръжката.

ОСЪЖДА А.М.Х., ЕГН*, от с.А., о.Я., о.Б., да заплати на държавата по сметка на Рг.РС сумата от 50.00 лв., представляваща държавна такса върху увеличения размер на присъдената издръжка.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК, допуска предварително изпълнение на решението в частта на присъдената издръжка.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Бл.ОС в двуседмичен срок (чл.259, ал.1 от ГПК), считано от датата на обявяване на настоящото решение - 31.01.2019 г. (чл.315, ал.2 от ГПК).

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………….