П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    266

 

Номер   266

Година   17.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200029

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат А.Д. от АК-Б. – защитник на обвиняемия И.С.А. и подписано в днешното съдебно заседание от зам. районен прокурор В.Ч., с което обвиняемият И.С.А., ЕГН*, роден на 24.11.1988 г. в Г.Л., о.Л., българин, български гражданин, неженен, осъждан, начално образование, пост. адрес: Г.Р., У.„С.П.”№2, о.Р., о.Б., безработен; се признава за виновен за това, че на 12.09.2018 г. към 10.20 часа в Г.Р., о.Б., на У.„Г.Д.“ в района на стопанисвания от търговско дружество „Б.“ООД обект, представяйки го пред извършващи проверка полицейски служители на РУ-Р. при ОДМВР-Б. - С.И.М. и А.А.Ш., съзнателно се ползвал от неистински официален документ - свидетелство за управление на МПС с изписан №*, на който е придаден вид, че е издаден на 29.03.2018 г. от властите на Р.И. на името на И.С.А., роден 24.11.1988 г. и е валиден до 24.11.2028 г., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК.

НАЛАГА на основание на чл.316, вр. с чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл.54, чл.37, ал.1, т.1а от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК, на обвиняемия наказание: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 година.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години;

ОТНЕМА в полза на държавата приобщеното по делото веществено доказателство – неистински официален документ - свидетелство за управление на МПС с изписан №*, на който е придаден вид, че е издаден на 29.03.2018 г. от властите на Р.И. на името на И.С.А., роден 24.11.1988 г. и е валиден до 24.11.2028 г. - предмет на престъплението, собственост на обвиняемия - попада в обсега на чл.53 от НК.

СЪЖДА обвиняемият И.С.А., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сумата от 48.32 лева лева, представляващи разноски по досъдебното производство, както и по сметка на Рг.РС, сума от 5.00 лева, за издаване на изпълнителен лист.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №29 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

Районен съдия:……………………………………….