П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    352

 

Номер   352

Година   23.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200039

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатото, подписано и отразено в протокола от днешното съдебно заседание споразумение между адвокат М.Г. от АК-Б. – защитник на обвиняемия Б.И.К. и М.К. – прокурор при РП-Р., с което обвиняемият Б.И.К., роден на 19.01.1995 г. в г.Б., с адрес: г.С., о.Б., У.„К.”№16, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, работи като пиколо в Г.х.Б., ЕГН*, се признава за ВИНОВЕН в това, на 07.01.2019 г. около 13.35 часа в г.Б. по У.”П.“ е управлявал МПС - лек автомобил марка и модел „Ф.Г.“ с pег. №*, след употреба на наркотично вещество - амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Drager Drug Test 3000“ с фабр. №8325554 - престъпление по чл.343б, ал.3, п.1 от НК, поради което и на основание на чл.343б, ал.3, п.I от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.1а и т.4 от НК, вр. чл.39, ал.1 от НК и чл.47, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Б.И.К. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 месеца и наказание „Глоба” от 250.00 лева.

ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години.

НАЛАГА на основание чл.343г от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на обвиняемия Б.И.К., наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца.

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.4 от НК, от така определеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” времето, през което обвиняемият Б.И.К. е бил лишен по адм. ред със Заповед за прилагане на принудителна адм. мярка №в АИС-АНД19-3794-000010/2019 г. от възможността упражнява това свое право, считано от 07.01.2019 г..

ВРЪЩА на РУ на МВР-Б. приобщеното по делото веществено доказателство техническо средство „Drager Drug Test 3000“ с фабр. №8325554 със срок на годност, отбелязан върху торбичката от фолио – 2019-05.

 ПОСТАНОВЯВА приобщеното по делото веществено доказателство техническо средство „Drager Drug Test 3000“ с фабр. №8325554 със срок на годност, отбелязан върху торбичката от фолио – 2019-05, да се унищожи по надлежния ред след влизане на настоящето определение в законна сила.

Определението, с което се одобрява споразумението има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване и протестиране.

Съдът констатира, че в хода на досъдебното производство, както и в съдебното следствие не е взета мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия, поради което не следва да се произнася.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х. дело №39 по описа за 2019 г. на Рг.РС, поради решаване на делото със споразумение, постигнато между страните.

Определението за прекратяване на наказателното производство по делото не подлежи на обжалване или протест и се изпълнява веднага след постановяването му от съда.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………………