Р Е Ш Е Н И Е    105

 

Номер   105

Година   09.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200563

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. на М.А.С., с ЕГН*, с адрес Г.Б., У.Ц.С.№87, подадена срещу НП №НП-00-54/21.03.2016 г., издадено от К. на О.Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание „глоба” от 2`000.00 лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ.

В жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган, чрез процесуалния си представител, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от М.А.С., с ЕГН*, с адрес Г.Б., У.Ц.С.№87, подадена срещу НП №НП-00-54/21.03.2016 г., издадено от К. на О.Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №10/26.01.2016 г. от н-к отдел „Икономическо развитие“ при О.Б. затова, че при извършена проверка на 08.01.2016 г., в туристически обект Къща за гости „Ш.к.“, находящ се в Г., У.Ц.С.№87, е констатирано, че в обекта се извършва туристическа дейност без наличието на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по неговото категоризиране, с което е нарушен чл.114, т.1 от ЗТ. Акта е съставен в присъствие на нарушителя при отказ да го подпише.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено обжалваното НП №НП-00-54/21.03.2016 г., издадено от К. на О.Б., с което на жалбоподателя, е наложено адм. наказание „глоба” от 2`000.00 лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ. Съставен е Констативен протокол за извършената проверка №449/08.01.2016 г./допусната техническа грешка при изписване на годината като е посочена 2015 г./, съгласно който, при направената проверка на 08.01.2016 г., в 14,00 часа, по направена резервация, е констатирано, че обекта – къща за гости „Ш.к.“ няма утвърдена категоризация; на входа на обекта няма поставена табела с информация за фирма, седалище и адрес на управление, МОЛ и телефон за контакт, няма обявен ценоразпис за нощувките и другите предлагани услуги.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда, по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, Административно-наказващият орган е този, който поддържа Административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетелите по установяване на административното нарушение и свидетели на съставяне на акта.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Съобразно чл.114, т.1 ЗТ лицето, извършващо туристическа дейност в туристически обект, е длъжно да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране. А по силата на чл.232, ал.2, вр. Чл.206, ал.1 ЗТ К. на общината или оправомощени от него длъжностни лица налагат глоба в размер от 500.00 до 5`000.00 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица налагат имуществена санкция в размер от 1`000.00 до 10`000.00 лв. при предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл.3, ал.2, т.1-3 от ЗТ.

При извършената проверка на къща за гости „Ш.к.“, доказателствата по делото разколебават извода, че в посочения обект е извършвана туристическа дейност -  хотелиерство по смисъла на §1, т.55 от ДР на ЗТ. Съгласно §1, т.69 от ДР на ЗТ “Основни туристически услуги” са настаняване, хранене и транспортиране. Тоест, всяка една от предлаганите услуги е основна туристическа услуга и за всяка от тях, независимо дали се предлага кумулативно или алтернативно е необходимо обекта да е категоризиран. С оглед предоставяната услуга възниква задължение по чл.114, т.1 от ЗТ за снабдяване с удостоверение за категоризация за туристическия обект.

При извършената проверка на 08.01.2016 г. на посочения обект - къща за гости „Ш.к.“, находящ се в Г.Б. не е констатирано, че са настанявани туристи. От показанията на свидетелите по делото не се установява, че на 08.01.2016 г. са настанявани туристи в посочения обект, с което е извършвана туристическа дейност. Липсват доказателства по делото и за направена от контролните органи предварителна резервация за настаняването им в посочения обект. Обстоятелството за наличие на направена резервация в обекта се разколебава от показанията на свидетеля на извършване на процесната проверка. Последният сочи за направена резервация по интернет чрез „B*.com“, а  от доказателствата по делото се установява, че обекта не е бил регистриран за резервации в „B*.com“ към датата на извършената проверка. Следователно по делото чрез свидетелските показания и писмени доказателства не се установява, че в посочения обект на проверка се извършва туристическа дейност. Това обстоятелство не е изследвано в хода на административно-наказателното производство и не са събирани доказателства в тази насока.  Тежеста на доказване в хода на административно-наказателното производство е на административно-наказващия орган, който следва да докаже всички елементи от състава на вмененото на жалбоподателя нарушение. Същото не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение. Съдът намира, че в разглеждания случай не са изяснени напълно обстоятелствата по административното нарушение, не са посочени доказателствата които го потвърждават, което е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №НП-00-54/21.03.2016 г., издадено от К. на О.Б., с което на М.А.С., с ЕГН*, с адрес Г.Б., У.Ц.С.№87, е наложено адм. наказание „глоба” от 2`000.00 лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ., като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………….