Р Е Ш Е Н И Е    204

 

Номер   204

Година   14.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200745

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от „.П.М.Е. с ЕИК*, със съд. адрес Г.С., У.Ц.А.№8, .1, А., срещу НП №К-0049291 от 09.08.2018 г., издадено от Директора на РД за Областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП, с което на основание чл.210а от ЗЗП му е наложена „имуществена санкция” от 5`000,00  лева за нарушение на чл.68д, ал.1, пр.1, вр. чл.68г, ал.4, вр. чл.68в от ЗЗП.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят Ч. процесуалния си представител излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Директора на РД за Областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП в съдебно заседание не изпраща представител, в съпроводителното писмо, с което е администрирана жалбата към съда, оспорва подадената Ж. и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.П.М.Е. с ЕИК*, със съд. адрес Г.С., У.Ц.А.№8, .1, А., срещу НП №К-0049291 от 09.08.2018 г., издадено от Директора на РД за Областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Атакуваното НП е издадено против „.П.М.Е. с ЕИК*, за това, че при извършена проверка на 20.02.2018 г. в обект – Апартаментен хотел „С.С.Х.“, находящ се в с.Б., о.Р., местност „Б.л.“, стопанисван от „.П.М.Е. с ЕИК*, е констатирано следното:

1. Има издадено удостоверение №382 за утвърдена категория две звезди от дата 10.02.2017 г. за обект апартаментен хотел „С.С.Х.“, капацитет 54 стаи, лице извършващо дейност в обекта – „.П.М.Е. с ЕИК*;

2. При проверката е констатирано, че туристическия обект няма обособен СПА  център, а прилежащите към апартаментния хотел – басейн, сауна, масаж и зона за релакс се предлагат като  допълнителни услуги;

3. По време на проверката в туристическия обект на 20.02.2018 г. е извършена и проверка на интернет сайта www.*.bg рекламиращ туристическия обект, която е отразена в Констативен протокол №К-2649957/20.02.2018 г. При прегледа на описания интернет сайт е установено, че туристическия обект се рекламира като „S.S.H. &S.“, като сайта има отделно меню „СПА“.

4. В самия туристическия обект търговецът „.П.М.Е. с ЕИК* Ч. рекламни надписи на пътя, фасадата и рецепцията на туристическия обект Апартаментен хотел „С.С.Х.“, обявява наименованието на обекта като „S.S.H. &S.“.

Административно-наказващият орган е приел, че търговецът „.П.М.Е. с ЕИК*, на интернет сайта www.*.bg и на място в самия туристически обект Ч. рекламни надписи на пътя, фасадата и рецепцията, предоставя невярна информация относно определения вид на обекта – представя обекта като „СПА хотел“, въпреки определения от категоризиращия орган вид на обекта апартаментен хотел, поради което предоставя на П. невярна и следователно подвеждаща информация, представляващо заблуждаваща нелоялна търговска практика по смисъла на чл.68д, ал.1, пр.1/съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща/, вр. чл.68г, ал.4, вр. чл.68в от ЗЗП.

За констатираното нарушение е съставен ПИП №К-2649957/20.02.2018 г..

НП е издадено въз основа на АУАН №К-0049291 от 18.05.2018 г., съставен от гл. инспектор при КЗП, с което на основание чл.210а от ЗЗП на жалбоподателят е наложена „имуществена санкция” от 5`000,00  лева за нарушение чл.68д, ал.1, пр.1, вр. чл.68г, ал.4 вр. на чл.68в  от ЗЗП.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - Ч. конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на З. на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на административно наказание.

В чл.232, ал.2 от ЗТ е регламентирана компетентността на Председателя на КЗП/К./ да издава наказателни постановления за нарушенията по този закон. Законодателят в разпоредбата  на чл.177, ал.1, т.2 от ЗТ е регламентирал контрола, последващ процедурата по категоризирането на туристическия обект. Компетентността на Председателя на КЗП да издава наказателни постановления не подлежи на никакво съмнение, тя е регламентирана, както в Административно-наказателните разрпоредби на ЗТ /чл.232, ал.2/, така и в общите разпоредби за контрол по спазването на закона /чл.175, ал.2/. Изводът е, че НП е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия. В настоящия случай АУАН е съставен от оправомощено от Председателя на КЗП лице, а НП е издадено от орган с делегирани правомощия, съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ.

От представените по делото доказателства се установява, че за туристическия обект – апартаментен хотел „С.С.Х.“, е издадено удостоверение за категоризация №382 от дата 10.02.2017 г, валидно до 10.02.2022 г., с утвърдена категория от две звезди, с  лице извършващо дейност в обекта „.П.М.Е. с ЕИК*. 

В случая се установява че туристическия обект се обозначава като "СПА хотел", без да притежава сертифициран по реда на наредбата по чл.138, ал.3 от ЗТ, "СПА център", а в същото време предлага услуги за дейности присъщи на този център. Съгласно визираното в хипотезата на чл.68г, ал.1 от ЗЗП, за да е налице нелоялна търговска практика е необходимо, с оглед на конкретния казус, да е налице кумулативно предлагане на услуга, което противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност, и това предлагане да променя или да е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга. Нормата на чл.68г, ал.4 от ЗЗП изрично предвижда, че нелоялни са заблуждаващите и агресивните търговски практики по чл.68д - 68к от ЗЗП. На следващо място, с оглед З. на потребителя от нелоялни търговски практики и от техните вредни последици, разпоредбата на  чл.68в от ЗЗП, забранява императивно използването на такава.

Легална дефиниция на понятието "заблуждаваща търговска практика" и критериите за преценка дали една практика е такава се съдържат в чл.68г, ал.1 от разглеждания специален закон. Съгласно чл.68е, ал.1 от ЗЗП търговската практика е заблуждаваща и когато от целия й фактически контекст и като се вземат предвид всички нейни характеристики и обстоятелства, както и ограниченията на използваното средство за комуникация, следва, че тя не предоставя съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение, след като се е запознал с тях, което води или може да доведе до вземането на търговско решение, което средният потребител не би взел без използването на тази търговска практика.

В Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения /отм/, и действаща до 25.08.2015 г., е дадена легална дефиниция на понятието "Спа-хотел", а именно - средство за подслон, с изграден СПА и уелнес център, в който се предлагат разнообразни водни и козметични процедури, както и спортни занимания, Ч. прилагане на природосъобразни форми и методи за релакс, физическо и естетическо поддържане на тялото и части от него, консултирани и реализирани от квалифициран персонал.МС на РБ, с ПМС №217 от 17.08.2015 г., обн. ДВ бр. 65/25.08.2015 г., в сила от 28.02.2016 г., е приел Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, като в чл.4, т.3, б."д", е посочил, че "СПА хотел" е хотел с прилежащ, сертифициран по реда на наредбата по чл.138, ал.3 ЗТ"СПА" център. В §4 от Преходните и заключителните разпоредби /ПЗР/ на същия нормативен акт, е посочено, че лицата, извършващи дейност в категоризирани места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения до влизането в сила на тази наредба, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 6-месечен срок от датата на влизането й в сила, т.е. до 28.08.2016 г. С Наредба №2/29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен /медикъл СПА/ център, "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център", издадена от Министъра на туризма и Министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.11 от 09.02.2016 г. са определени конкретните и специфични изисквания, респ. документи, които следва да се представят към заявлението за извършване на съответното сертифициране. Последното се извършва от Министъра на туризма или оправомощен от него заместник - министър по предложение на Експертната К. по категоризация и сертификация на туристически обекти /ЕККСТО/ по чл.9, ал.6 от ЗТ. Към момента на извършване на проверката от длъжностните лица от К. – 20.02.2018 г., жалбоподателят не е предприел действия по подаване на заявление за сертифициране по горепосочената Наредба №2. В случая стопанисвания от жалбоподателя апартаментен хотел "С.С.Х.", се обозначава като "СПА хотел", въпреки че не отговаря на императивните изисквания за такъв по чл.4, т.3, б."д" от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, доколкото не притежава сертифициран "СПА център". В случая административно-наказващият орган е посочил, че търговецът представя в дейността стопанисвания хотел "С.С.Х.", като "СПА", при положение, че той не може да се квалифицира като такъв, докато не получи съответните сертификати по Наредба №2/29.01.2016 г., което представлява нелоялна практика от страна на търговеца. Самият факт на представяне на процесния обект като "СПА хотел", доведен до знанието на неограничен брой потребители Ч. рекламни надписи на пътя, фасадата и рецепцията на туристическия обект, както и на интернет страницата му, представлява невярна, подвеждаща и заблуждаваща търговска практика, доколкото по този начин, се въвеждат в заблуждение потребителя на туристически услуги, с което и се осъществява състава на заблуждаваща търговска практика. Съгласно легалната дефиниция на понятието дадена в §13, т.23 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗЗП "Търговска практика" е всяко действие, бездействие, поведение, търговска инициатива или търговско съобщение, включително реклама и маркетинг, от страна на търговец към потребител, което е пряко свързано с насърчаването, продажбата или доставката на стока или предоставянето на услуга на потребителя, като законът забранява използването на нелоялни търговски практики.

По смисъла на чл.68г, ал.4 и чл.68д, ал.1 и ал.2 от ЗЗП, за да се квалифицира дадена практика като нелоялна и заблуждаваща трябва да се установи, че съдържанието им е в състояние да повлияе негативно на икономическото поведение на потребителя, Ч. въвеждането им в заблуждение, според някой от критериите изброени в чл.68д от ЗЗП. Съгласно чл.68д, ал.1 от същия закон, търговската практика е заблуждаваща, когато съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща или когато по някакъв начин, включително Ч. цялостното й представяне, заблуждава или е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител, дори и ако представената информация е фактически точна относно някое от обстоятелствата, посочени в ал.2, и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение, което той не би взел без използването на търговската практика. Чл.68д, ал.2 от ЗЗП определя, че обстоятелствата по ал.1 включват информация за: съществуването или естеството на стоката или услугата /т. 1/; вида, статуса и правата на търговеца или на неговия представител като: ...квалификация, разрешение за извършване на дейност.../т.6/, каквито безспорно представляват и предлагането на т. нар "СПА услуга", която считано от 28.02.2016 г., може да се предлага само в сертифициран СПА център, а жалбоподателят няма изграден такъв към момента на установяване на нарушението, той все още не е сертифициран да извършва този вид услуга по надлежния нормативен ред, което води до извода, че по този начин обозначавайки се като "СПА хотел", без да притежава сертифициран СПА център, същият представя невярна за потребителя информация, която е и заблуждаваща, доколкото създава у средния потребител впечатлението, че му се предлагат услуги от сертифицирано лице, без всъщност то да е такова.

Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на Административно-наказателното производство по установяване на адм. нарушение и по налагане на адм. наказание не е опорочена поради допуснати съществени процесуални нарушения, а отговорността на жалбоподателя е ангажирана правилно.

По отношение на вида и размера на наложената санкция на основание чл.210а от ЗЗП, съдът приема, че определения размер на санкцията от 5`000.00 лв. /при законоустановен размер от 1`000.00 лв. до 30`000.00 лв./ се явява несъответстващ на тежестта на нарушението и степента на обществената му опасност. Съдът приема, че следва да бъде определен размер на наказанието от 1`000.00 лева, който е предвидения в закона минимален такъв, явява се справедлив и способстващ за постигане на целите на наказанието. Освен това по делото няма доказателства, че са произтекли вредни последици от извършеното деяние, обосноваващо налагане на санкция над законово предвидения минимален размер, поради което законосъобразна е санкция в посочения размер. Предвид гореизложеното, НП, в частта относно размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи предвиденото в чл.210а от ЗЗП административно наказание "имуществена санкция" в размер от 1`000.00 лв.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №К-0049291 от 09.08.2018 г., издадено от Директора на РД за Областите С., С., К., П. и Б. към ГД„КП“ при КЗП, в частта, в която на „.П.М.Е. с ЕИК*, със съд. адрес Г.С., У.Ц.А.№8, .1, А., на основание чл.210а от ЗЗП, е наложена „имуществена санкция” от 5`000,00  лева за нарушение на чл.68д, ал.1, пр.1, вр. чл.68г, ал.4, вр. чл.68в от ЗЗП, като на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. чл.210а от ЗПП, намалява размера на наложената „имуществена санкция“ от 5`000.00 лв. на 1`000.00 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………