Р Е Ш Е Н И Е    258

 

Номер   258

Година   17.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200743

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на чл.59-63 от ЗАНН. Образувано е по Ж., депозирана от С.А.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„В.П.“№48, срещу НП №18-0331-000688 от 24.07.2018 г., издадено от Н-ка на РУП към ОДМВР-Б. – РУ-Р., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.1 т.1, предл. първо и второ от ЗДвП – глоба от 10.00 лв. за нарушение по 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Твърди се в жалбата, че оспореното НП е материално незаконосъобразно и при издаването му са допуснати нарушения на процесуалните правила. Излагат се съображения за липса на ясно, точно и пълно описание на обстоятелствата, при което е извършено нарушението, както в акта за установяване на адм. нарушение, така и в НП както и за наличието на противоречие в обстоятелствата, изложени в АУАН и НП. Жалбоподателят оспорва и фактите, вменени му като адм. нарушение.

С жалбата С.Б. не прави доказателствени искания. Заявява, че ще се ползва от доказателства, съдържащи се в административно-наказателната преписка.

В съдебно заседание жалбоподателя не се явява и не изпраща представител. Не прави доказателствени искания.

Н-кът на РУП към ОДМВР-Б., РУ-Р. не изразява становище по жалбата. Не се явява в откритото съдебно заседание и не изпраща представител. Не прави доказателствени искания.

РП-Р. - редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

След съвкупен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 03.07.2018 г. свидетелят В.Б. е съставил акт за установяване на адм. нарушение №18-0331-000688 против С.Б. за това, че на 03.07.2018 г., около 16,20 часа, в Г.Б., по У.„Д.Х.“ в посока за С. управлява лек автомобил марка „А.А4“ с рег. №*, чужда собственост, като не представя СУМПС. Актосъставителят квалифицира нарушението като такова по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Актът е съставен в присъствието на свидетеля Й.Я. и е подписан от него, от актосъставителя и от нарушителя С.Б., на когото е връчен и препис от акта в деня на съставянето му.

При съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и в законовия 3-дневен срок, жалбоподателят не е направил възражения.

Въз основа на горецитирания АУАН, след преценка на констатациите на актосъставителя, Н-кът на РУ-Р. е издал атакуваното НП №18-0331-000688 от 24.07.2018 г., с което на С.А.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„В.П.“№48, е наложено адм. наказание „глоба“ от 10.00 лв. за нарушение по чл.100, ал.1, т.1, пр. 1 и 2 от ЗДвП. Фактическото описание на нарушението в санкционния акт е идентично на изложеното в акта за установяване на адм. нарушение досежно мястото и времето на проверката и управлявания от жалбоподателя лек автомобил, но е отразено, че той не носи свидетелство за У. на МПС и контролен талон към него.

НП е връчено на С.Б. на 20.10.2018 г. Жалбата срещу него е депозирана пред административно-наказващия орган на 29.10.2018.

При обжалването на НП пред Рг.РС са събрани гласни доказателства – разпит на актосъставителя и свидетеля на нарушението. Показанията на свидетелите Б. и Я. са вътрешно безпротиворечиви и логически последователни и се припокриват с изложените фактически констатации в АУАН.

Като писмено доказателство по делото са приети заповед № 8121з-515 от 14.05.2018 г. на Министъра на ВР и заповед №1994 от 18.09.2017 г. на Директора на ОДВР-Б., с които са определени служителите на М., които имат правомощия да съставят актове за установяване на нарушения по ЗДвП и да издават НП.

Горната фактическа обстановка съдът приема за доказана въз основа на писмените доказателства, приети по делото и свидетелските показания, събрани в откритото съдебно заседание на 17.12.2018 г.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира жалбата с която е сезиран за допустима, а по същество – основателна, предвид следните съображения.

Жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН. НП е връчено на нарушителя на 20.10.2018 г., като 7-дневния срок изтича на 27.10.2018 г., който е неприсъствен ден (събота). Жалбата е депозирана на 29.10.2018 г. (първият следващ присъствен ден), поради което и на основание чл.183, ал.4 от НПК съдът приема, че тя е подадена в срок. Оспорването изхожда от лице, което има право на Ж. – лицето, на което е наложено адм. наказание с обжалваното НП.

Разгледана по същество – жалбата е основателна, поради следните аргументи:

Атакуваният санкционен акт е издаден от материално и териториално компетентен административно-наказващ орган. Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.12 от ЗДвП „НП се издават от министъра на ВР, … или от определени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност“. С надлежен адм. акт – заповед №8121з-515 от 14.05.2018 г. (т.2.8), министърът на ВР е овластил н-ка на РУ-Р. да издава НП за нарушения, извършени на територията на ръководеното от него РУ.. Актът за установяване на адм. нарушение също е съставен от надлежно оправомощено лице – със заповед №1994 от 18.09.2017 г. на Директора на ОДВР-Б. са възложени тези функции на актосъставителя инспектор В.Б..

В хода на административно-наказателната процедура не са нарушени установените законови норми относно сроковете за съставянето на акта за установяване на адм. нарушение и издаване на НП. Актът е съставен в деня на констатиране на нарушението, следователно е спазен срока по чл.34, ал.2 от ЗАНН.

НП е издадено след изтичане на тридневния срок за възражения от съставянето на акта и преди изтичането на едномесечния срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН.

Не са допуснати и процесуални нарушения по съставянето и връчването на акта за установяване на адм. нарушение – същият е съставен при констатирането на нарушението и веднага след изготвянето му е връчен на нарушителя. Обжалваното НП също е връчено лично на С.Б..

Съдът намира за основателни доводите на жалбоподателя за допуснати нарушения на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Според съдържанието на акта за установяване на адм. нарушение, констатираното от проверяващото длъжностно лице нарушение е У. на МПС без водачът да представя свидетелство за У. на МПС. Същевременно, с НП на С.Б. е наложено наказание затова, че управлява МПС без да носи свидетелство за У. от съответната категория и контролен талон към него. В НП се излагат факти, липсващи в акта за установяване на адм. нарушение, които обстоятелства по съществото си представляват самостоятелен състав на адм. нарушение, предвиден в разпоредбата на чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП. По този начин жалбоподателят е санкциониран за нарушение, за което не е привлечен по надлежния начин към административно-наказателна отговорност. Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от ЗАНН, административно-наказателното производство се образувано въз основа на АУАН, освен в хипотезата на ал.2 от същата разпоредба, каквото изключение в случая не е налице. Актът за установяване на адм. нарушение поставя началото на административно-наказателното производство, към който момент уличеното лице следва да разбере извършването на какво нарушение му е вменено. Въвеждането едва в НП на нови обстоятелства, които попадат в хипотезата на различно от описаното в акта нарушение, представлява съществено процесуално нарушение, тъй като лишава наказаното лице от възможността да реализира правото си на защита спрямо нововъведените факти в процедурата пред аминистративно-наказващия орган.

С оглед гореизложените съображения и предвид допуснатото съществено процесуално нарушение, което е неотстранимо във въззивното производство, обжалваното НП следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №18-0331-000688 от 24.07.2018 г., издадено от Н-ка на РУП към ОДМВР-Б. – РУ-Р., с което на от С.А.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Б., У.„В.П.“№48 е наложено адм. наказание, на основание чл.53 от ЗАНН, вр. чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 от ЗДвП – глоба от 10.00 лв., за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж., подадена чрез Рг.РС до Бл.АС по реда на глава 20 от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните.

 

Районен съдия:………………………………………