Р Е Ш Е Н И Е    268

 

Номер   268

Година   17.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20171240200871

по  описа  за

2017

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от Г.К.Щ., с ЕГН*, с адрес Г.Б., срещу НП №17-3794-000205 от 05.04.2017 г. на Н-к на РУ на М-Б., с което на жалбоподателя за нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП, е наложено адм. наказание „глоба” от 100,00 лв.

В жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят чрез процесуалния си представител излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Н-к на РУ на М-Б. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, моли  НП да бъде потвърдено.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Г.К.Щ., с ЕГН*, с адрес Г.Б., срещу НП №17-3794-000205 от 05.04.2017 г. на Н-к на РУ на М-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл. №254007 от 20.03.2017 г. за това, че на 13.03.2017 г., около 13:30 часа, в Г.Б., по У.„И.Ч.”, управлява поверения му товарен автомобил м.“П.Б.“  с рег. №*, без да притежава Свидетелство за У. на МПС, с което е нарушил разпоредбата на чл.150а, ал.1 от ЗДвП.  Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 05.04.2017 г. обжалваното НП №17-3794-000205 на Н-к РУ на М-Б., с което на жалбоподателя за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, е наложено адм. наказание „глоба” от 100,00 лв.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда, по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, а подлежат на установяване на общо основание, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя и свидетел по съставяне на акта за административното нарушение.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Основният факт по делото, който следва да бъде изяснен, е този дали на посочената в АУАН и НП дата и час – 13.03.2017 г., около 13:30часа, Г.Щ. е извършил  нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП. В съдебно заседание свидетелят по съставяне на АУАН заявява, че не му е известно някога жалбоподателят да е управлявал процесния товарен автомобил. По делото са представени писмени обяснения на същия свидетел дадени по повод проверка от разследващите органи за извършено престъпление свързано с процесния товарен автомобил, като същите като доказателство са довели до съставяне на процесния АУАН. Разпитания по делото свидетел по съставянето на акта в съдебно заседание заявява, че АУАН е съставен въз основа на посочените по-горе писмени обяснения и извършена справка в масивите на АИС КАТ за липса на правоспособност за У. на МПС от нарушителя, като свидетелят не е очевидец на процесното нарушение. Писмените обяснения/извънпроцесуални изявления на лице/ са приобщени по делото като доказателство, свързано с обстоятелствата по делото, установени по съответния ред, но са отречени в съдебно заседание от разпитаното в качеството на свидетел лице. Следователно от събраните по делото доказателства не се установява по безспорен и несъмнен начин, че Г.Щ. е извършил вмененото му нарушение, в посочения час и дата в АУАН и НП.

За да е безспорно установено и доказано административното нарушение следва да се установи извършителя му и неговата вина. Съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН, административно-наказателната отговорност е единствено и само лична и се носи от извършителя на административното нарушение. От събраните по административно-наказателната преписка доказателства, не може да се приеме, по един несъмнен начин, че именно жалбоподателят е извършител на административното нарушение. При такава ситуация е неоснователно да се счита, че вината е на жалбоподателя, а същевременно не са събрани преки доказателства за извършеното нарушение.. Въз основа на изложеното съдът приема, че в разглеждания случай описаното адм. нарушение не е доказано по един несъмнен и безспорен начин относно неговото авторство. Фактическите констатации в АУАН и НП по отношение на посоченото обстоятелство са оборени от жалбоподателя в производството пред настоящия състав.

Също така, съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. Съдът намира, че в разглеждания случай по административно-наказателната преписка не са изяснени напълно обстоятелствата по административното нарушение и доказателствата които го потвърждават, което е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №17-3794-000205 от 05.04.2017 г. на Н-к на РУ на М-Б., с което на Г.К.Щ., с ЕГН*, с адрес Г.Б., за нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП, е наложено адм. наказание „глоба” от 100,00 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………………