Р Е Ш Е Н И Е    343

 

Номер   343

Година   23.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200586

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от И.Н.П. с ЕГН* срещу НП №629 от 04.10.2017 г. на Директор на Р.-Б. с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание "глоба” от 500.00 лв. за нарушение на чл.108, ал.3 от ЗГ, вр. чл.12“б“, ал.1, т.5 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

В жалбата и в съдебно заседание, жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло..

Административно-наказващият орган Директор на Р.Г. чрез процесуалния си представител, оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от И.Н.П. с ЕГН*, срещу НП №629 от 04.10.2017 г. на Директор на Р.-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

При извършена проверка на 07.09.2017 г. от свидетелите горски инспектори при Р.-Б. в отдел 234„с“, кадастр. №61813.2.108, собственост на юридическо лице, на територията на ТП ДГС-Р., е установено, че за същия имот има издадено позволително за сеч на И.П.; при проверка на терен е установено, че в имота има отрязани немаркирани дървета от бук и елша, като същите са извозени от имота; измерени са всички прясно отсечени дънери, като са отбелязвани по челата със синя и червена креда; воден е карнет-опис за отрязаните дънери като са разпределени по вид и диаметри /немаркирани с КГМ - от бук 66 бр. и от елша 3 бр./, като е съставен констативен протокол №092310/07.09.2017 г.. На жалбоподателя И.П. е съставен АУАН бл. №025883/14.09.2017 г., а въз основа на него е издадено и НП №629/04.10.2017 г. за това, че за периода 07.08.2017 г. - 07.09.2017 г. като лице на което е издадено позволително за сеч №0378872/07.08.2017 г. за отдел 234„с“, имот №61813.2.108 на територията на ТП ДГС-Р., е допуснал незаконна сеч на 66 бр. немаркирани дървета от бук и 3 бр. немаркирани дървета от елша с диаметри описани в КП №092310/07.09.2017 г., с което е нарушил чл.108, ал.3 от ЗГ, вр. чл.12“б“, ал.1, т.5 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, за което му е наложено адм. наказание "глоба” от 500.00 лв.

Актът е подписан с възражение от жалбоподателя.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда, по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

Съгласно разпоредбата чл.12“б“, ал.1, т.5 от Наредба №1/30.01.2012 г. за контрола и опазване на горските територии лицата по чл.108, ал.2 ЗГ след П. на позволителното за сеч са длъжни да следят за спазването на сроковете и правилата за сеч, в т.ч. да се извършва сеч само в границите на насаждението на определените и отбелязани за сеч дървета. Съгласно чл.108, ал.2 от ЗГ, позволителното за сеч се издава на лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, а в ал.3 е посочено, че лицето по ал.2, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредбата по чл.148, ал.11, до освидетелстване на сечището. Обемът и характера на контролните правомощия на лицензирания лесовъд по ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му е общо задължение, изразяващо се в неупражняване на контролни правомощия върху целия добив.

С оглед доказателствата по делото, безспорно е, че като лесовъд на частна практика, за И.П. е било налице задължение за контролиране на сечта и спазване на утвърдения технологичен план за същата, което е било сторено от негова страна към датата на проверката - 07.09.2017 г.. Горепосоченото се потвърждава от съставения от И.П. Констативен протокол №018416/30.07.2017 г. /л.82/ за извършена от него проверка на имот №61813.2.108, отдел 234„с“ и отдел 234„у“ на границата между двата подотдела, при която е установена отрязана стояща маса от бук и бял бор, като отрязаните дървета са без марка, със изсъхнала шума, завехнали дънери, като са дадени предписания да се потърси съдействието на ДГС-Р., с актуализиран GPS по ЛУП от 2013 г. за уточняване и нанасяне на границата между отдел 234“с“ и отдел 234“у“, както и да бъдат инструктирани работниците по усвояване на елшата по издаденото позволително за сеч, да се сече само маркирана елша, без да се усвояват остатъци от бук и бял бор от незаконна сеч. Следователно се установява, че И.П. е изпълнил предвиденото задължение за контролиране на сечта и спазване на утвърдения технологичен план за същата, поради което липсват обективните и субективни признаци от състава на нарушението.

Съществуването изобщо на задължение на И.П. да охранява определен участък горска територия, не може да обоснове неговата отговорност при всякакви обстоятелства на констатирани нарушения в този участък, без конкретно посочване (и безспорно доказване с допустимите по реда на НПК доказателствени средства), в какво именно се изразява противоправното поведение на служителя относно същите констатирани нарушения в този участък. Същевременно от представения по делото Констативен протокол №018416/30.07.2017 г. /л.82/ се установява, че жалбоподателят е констатирал нарушения в посочения отдел.

 В случая са допуснати нарушения по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, изразяващи се в непълно описание на вменените деяния, като не са конкретизирани действията/бездействията, чрез които П. не е предотвратил и/или установил нарушения в отдел 234“с“. В рамките на производството следва да се докаже, че наказаното лице, като служител, охраняващ посочения в акта и в постановлението участък от горска територия държавна или частна собственост е имал положително отношение към общественоопасните последици на конкретно негово деяние, настъпването на които той пряко е искал или съзнателно допускал. Следва да бъде безспорно доказано, че жалбоподателя П. не е изпълнил свои задължения по опазване на поверената му горска територия, въпреки знанието си, че в нея се извършват нарушения от определено лице/лица и по определено време, което в случая с оглед събраните по делото писмени и гласни доказателства не се установява. Това означава да е доказано, че П. не е изпълнил свои задължения по опазване на поверената му горска територия въпреки знанието си, че в нея се извършва незаконна сеч. Именно тези обстоятелства не са установени по несъмнен начин в производството по издаване на НП. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, в наказателното постановление следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Съдът намира, че в разглеждания случай не е изяснено напълно обстоятелствата по административното нарушение, не са посочени доказателствата които го потвърждават, което е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение и неговото описание, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №629 от 04.10.2017 г. на Директор на Р.-Б. с което на И.Н.П. с ЕГН*, е наложено адм. наказание "глоба” от 500.00 лв. за нарушение на чл.108, ал.3 от ЗГ, вр. чл.12“б“, ал.1, т.5 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от П. на съобщението от страните пред Бл.АС..

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :……………………………………………