Р Е Ш Е Н И Е    72

 

Номер   72

Година   07.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200561

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.-2.Е., ЕИК*, с адрес Г.Я., У.Х.А.№30, съд. адрес Г.Б., У.Ц.И.Ш.№18, срещу НП №F3.2.г., издадено от Зам. Директора на ТД на Н-С., с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС му е наложена „имуществена санкция” от 3`000,00 лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане Ч. фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби Ч. електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр.80 от 2018 г.), издадена от МФ, вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят Ч. процесуалния си представител излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган, Ч. процесуалния си представител, оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Съдът приема, че жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и съдържа всички изискуеми реквизити за нейната редовност.

Атакуваното НП е издадено против „.-2.Е., ЕИК* затова, че при извършена проверка на 10.02.2018 г. на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в Г.Я., У.Д.Г.№2, стопанисван от „.-2.Е., ЕИК*, била извършена фактическа съпоставка на касовата наличност, при която се установило, че към момента на проверката дневният оборот от извършените продажби от монтираното, въведено в експлоатация и работещо в обекта фискално устройство модел „T.ZM-KL“ с ИН на ФУ ZK044956 и ИН на ФП 50050681, е в размер на 275.93 лева, съгласно дневен финансов отчет №032884/10.02.2018 г., а фактическата наличност в касата на обекта е в размер на 538.90 лева, съгласно изготвен опис на парите в касата. Била установена разлика в касовата наличност в размер на 262.97 лева, която сума не била въведена във фискалното устройство Ч. операцията "служебно въведени“ суми. Констатациите от извършената проверка били отразени в протокол №0318484/10.02.2018г. Административно-наказващият орган приел, че нарушението води до наотразяване на приходи, тъй като след като разликата в сумата по дневния финансов отчет и установената наличност в касата е положителна, то е налице приход, който не е бил отразен по реда на Наредба Н-18/13.12.2006 г. С НП, издадено въз основа на АУАН №F373486 от 16.02.2018 г., съставен от инспектор по приходите при ТД на Н-С., на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена на жалбоподателя „имуществена санкция” от 3`000,00 лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане Ч. фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби Ч. електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр.80 от 2018 г.), вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно по следните съображения:

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на НП, а от друга - Ч. конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към Административно-наказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво адм. нарушение се твърди че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в НП (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН).

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и наказателни постановления, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

Съгласно разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. на МФ, извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата/ на ФУ се регистрира във ФУ Ч. операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми. В случая за жалбоподателя съществува задължение да отрази промяната в касовата наличност Ч. ФУ, притежаващо посочените по-горе операции, което не е било сторено. Установено е, че има промяна в касовата наличност в размер на 262.97лева, т.е. въвеждането на тази сума в касата не е било отразено на фискалното устройство Ч. операция "служебно въведена" сума. При извършената проверка от проверяващите инспектори не е установено нарушението да е довело до неотразяване на приходи, което е възприел административно-наказващия орган при издаването на процесното НП. От представените по делото писмени доказателства и свидетелските показания се установява, че разликата в касовата наличност не е резултат от неотразени приходи от продажби. Това обстоятелство не е изследвано от административно-наказващия орган и не са събирани доказателства в тази насока, като не са установени всички елементи от състава на вмененото на жалбоподателя нарушение, в т.ч. и основанията за ангажиране на отговорността му по чл.185, ал.2 от ЗДДС. Поради изложеното, съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на НП. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е съставен акт и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП въз основа на такъв акт е незаконосъобразно. Съдът намира, че в разглеждания случай са налице противоречия по установяване на административното нарушение, неговото описание и правна квалификация, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение /В този смисъл - Р1641/25.10.2017 г. по н.д.№462/2017г. на АС-Б., Р №1739/07.11.2017 г по н.д. №535/2017 г. на АС-Б., Р№1742/07.11.2017 г. по н.д. №550/2017 г. на АС-Б., Р№1752/08.11.2017 по н.д.№558/2017 г. на АС-Б.., Р№1757/08.11.2017 г. по н.д.№628/2017 г. на АС-Б., Р№1765/09.11.2017 г. по н.д. №627/2017 г. на АС-Б./.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №F3.2.г., издадено от Зам. Директора на ТД на Н-С., с което на „.-2.Е., ЕИК*, с адрес Г.Я., У.Х.А.№30, съд. адрес Г.Б., У.Ц.И.Ш.№18, на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС е наложена „имуществена санкция” от 3`000,00 лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане Ч. фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби Ч. електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр.80 от 2018 г.), издадена от МФ, вр. чл.118, ал.4 ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………