Р Е Ш Е Н И Е    73

 

Номер   73

Година   07.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200782

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от И.Г.Т., с ЕГН*, с адрес С., У.Н.Р.№45, срещу НП №18-0331-000109 от 15.02.2018 г. на Н-к РУ на МВР-Р., с което на жалбоподателя за нарушения по чл.147, ал.1 от ЗДвП, чл.70, ал.3 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания: глоба от 20,00 лв.; глоба от 20,00 лв.; глоба от 10.00 лв.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Н-к РУ на МВР-Р. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, моли НП да бъде потвърдено.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от И.Г.Т., с ЕГН*, с адрес С., У.Н.Р.№45, срещу НП №18-0331-000109 от 15.02.2018 г. на Н-к РУ на МВР-Р., е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл. №557092 от 01.02.2018 г. от мл. полицейски инспектор при РУ на МВР-Р. за това, че на 01.02.2018 г., около 16:40 часа, в Г.Р., по У.„Х.Б.”, в района на фирма „А.“ в посока за с.Б., управлява лек автомобил марка „Л.И.“, с рег.№*, като МПС не е представено на годишен технически преглед; управлява без задължително включени светлини за движение през деня или с къси светлини; не носи контролен талон към Свидетелство за управление на МПС, с което е нарушил разпоредбите на чл.147, ал.1 от ЗДвП, чл.70, ал.3 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 15.02.2018 г. обжалваното НП №18-0331-000109 на Н-к РУ на МВР-Р., с което на жалбоподателя за нарушения по чл.147, ал.1 от ЗДвП, чл.70, ал.3 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания: глоба от 20,00 лв.; глоба от 20,00 лв.; глоба от 10.00 лв.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е законосъобразно по следните съображения:

Съгласно чл.147, ал.1, изр. първо от ЗДвП, регистрираните МПС и теглените от тях ремаркета, с изключение на ППС на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и ППС с животинска тяга, подлежат на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. От представената административно-наказателна преписка и от разпита на свидетелите – полицейски служители, безспорно се установява, че на 01.02.2018 г. жалбоподателят е управлявал процесния автомобил, като автомобила не е представен за годишен технически преглед в определения срок. Неоснователно е възражението на жалбоподателя за нарушено право на защита. Видно от акта за установяване на адм. нарушение, т.не е вписал възражения в него, нито е депозирал писмени такива в тридневен срок. Същият не се е възползвал и от възможността да представи доказателства.

Основание за санкциониране на жалбоподателя е и разпоредбата на чл.70, ал.3 от ЗДвП предвиждащ, че през деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини, като на основание чл.185, пр.1 на този закон на Т. е наложено адм. наказание глоба от 20.00 лева. Извършените от страна на жалбоподателя нарушения са установени по безспорен начин, поради което същият както от обективна, така и от субективна страна, е осъществил състава на визираните в обжалваното НП административни нарушения. В тази връзка съдът намира за "ясно" описанието на нарушенията по чл.147, ал.1 и чл.70, ал.3 от ЗДвП в НП, вкл. чрез възпроизвеждане текста на закона. И в акта, с който е образувано Административно-наказателното производство, и в НП, органите за контрол са описали с конкретните за случая фактически признаци нарушения по ЗДвП и описанието не разкрива противоречие между отделните им части по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН. Посочена е посоката на движение на автомобила, мястото за контрол.. Съдът намира за ясно описанието на нарушението по посочените разпоредби в НП, вкл. чрез възпроизвеждане текста на закона. И в акта, с който е образувано Административно-наказателното производство, и в НП, органите за контрол са описали с конкретните за случая фактически признаци нарушенията по ЗДвП и описанието не разкрива противоречие между отделните му части по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН.

По време на проверката водачът не е носел и не е представил контролен талон към свидетелството за управление на МПС, което управлява. По този начин той е нарушил разпоредбата на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП и правилно на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДП е наказан с глоба от 10.00 лв. за липсата на този документ. Съдът счита, че няма основание за отмяна на наложената санкция, като преценява, че нарушението е установено правилно и е наказано законосъобразно с предвидената в закона по вид и размер санкция

При анализа и оценката на доказателствата във връзка с въпросите за нарушението, нарушителя и вината, съдът намира, че в показанията си свидетелите – служители на МВР, които са установили самоличността на водача на автомобила, а именно жалбоподателя, са възпроизвели описаните в акта обстоятелства, потвърждаващи обвинителната теза за извършени нарушения по чл.147, ал.1 от ЗДвП, чл.70, ал.3 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Съдът кредитира показанията на свидетелите като дадени добросъвестно, логични и съответни помежду си.

Освен това обстоятелствата на всяко конкретно извършено нарушение не разкриват по-ниска обществена опасност в сравнение с типичните случаи на нарушения по чл.147, ал.1 от ЗДвП, чл.70, ал.3 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, изключва се маловажността по смисъла на чл.28 ЗАНН.

Събраните по делото гласни доказателства потвърждават установеното в АУАН и НП по отношение на визираните адм. нарушения на ЗДвП. Фактическите констатации в АУАН по отношение на нарушенията на чл.147, ал.1 от ЗДвП, чл.70, ал.3 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП не са оборени, поради което следва да се приеме, че действителните факти по спора са такива, каквито са установени в хода на Административно-наказателното производство. АУАН е съставен съобразно изискванията на ЗАНН и ЗДвП и се ползва с доказателствена сила до доказване на противното, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП. В хода на развилото се срещу жалбоподателя Административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до незаконосъобразност на издаденото НП, като настоящият съдебен състав намира, че и материалният закон е правилно приложен. АУАН и НП са съставени от компетентни органи, съобразно изискванията на ЗАНН и ЗДвП.

В случая съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона, нарушенията са установени по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираните нарушения съгласно чл.42 - 44 от ЗАНН. Въз основа на акта е издадено и процесното НП, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН.

Така изложените фактически положения, при които са осъществени съставите на изследваните нарушения, съдът намира за безспорно установени от събрания доказателствен материал, преценяван самостоятелно и в съвкупност, като цени свидетелските показания, тъй като всички те са обективни, логични, подредени, непротиворечиви и взаимноподкрепящи се.

Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на Административно-наказателното производство по установяване на административните нарушения и по налагане на адм. наказания не е опорочена поради допуснати съществени процесуални нарушения.

Ето защо, съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1, пр.1 ЗАНН, Рг.РС, НО, 3-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №18-0331-000109 от 15.02.2018г. на Н-к РУ на МВР-Р., с което на И.Г.Т., с ЕГН*, с адрес С., У.Н.Р.№45, за нарушения по чл.147, ал.1 от ЗДвП, чл.70, ал.3 от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, са наложени следните адм. наказания: глоба от 20,00лв.; глоба от 20,00лв.; глоба от 10.00 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….