Р Е Ш Е Н И Е    74

 

Номер   74

Година   07.01.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200783

по  описа  за

2018

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от И.Г.Т. с ЕГН*, с адрес С., о.Б., У."Н.Р.”№45, срещу НП №18-0331-000159 от 26.02.2018 г. на Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание "глоба” от 400.00 лв., за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло..

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, моли да се потвърди наказателното постановление като законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от И.Г.Т. с ЕГН*, с адрес С., о.Б., У."Н.Р.”№45, срещу НП №18-0331-000159 от 26.02.2018 г. на Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл.№557093 от 01.02.2018 г. затова, че на 01.02.2018 г. около 16.40 часа, в Г.Р., по У.„Х.Б.“, в района на фирма „А.“ в посока за С., управлявал автомобил марка „Л.И.“, с рег.№*, чужда собственост, след като няма сключена задължителна застраховка ГО за 2018 г.

В следствие на така съставения АУАН на 26.02.2018 г. било издадено атакуваното НП №18-0331-000159 на Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б., в което нарушението било описано по идентичен начин и правна квалификация - по чл.638, ал.3 КЗ.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, Административно-наказващият орган е този, който поддържа Административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акта за установяване на адм. нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното, а подлежат на установяване на общо основание, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

От събраните по делото писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели, се установява осъществено от жалбоподателя адм. нарушение, предмет на оспореното НП, изразяващо се в У. на МПС, без сключена и действаща застраховка "ГО".По делото не са представени доказателства, опровергаващи констатациите на проверяващите органи за липса на сключен и действащ към момента на проверката договор за застраховка "ГО".

Разпоредбата на чл.638, ал.1 от КЗ гласи "На лице по чл.483, ал.1, т.1 което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, се налага глоба от 250 лв. - за физическо лице". Съгласно чл.483, ал.1 от КЗ "Договор за застраховка "ГО" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което: притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Р.Б. и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на МПС, да сключи застрахователен договор". В чл.638, ал.3 КЗ е регламентирана отговорност за лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, с налагане на глоба от 400.00 лв.

Приетите в АУАН и НП фактически положения се установяват от събраните писмени и гласни доказателства. Неоснователни са твърденията на жалбоподателя за несъответствие на описаната в акта и НП фактическа обстановка. От съдържанието на акта той е разбрал, за извършване на какво нарушение му е повдигнато Административно-наказателно обвинение.

С НП на жалбоподателя е наложена санкция за извършено нарушение наказуемо по чл.638, ал.3 КЗ затова, че управлявал процесния автомобил, чужда собственост, без да има сключена и действаща застраховка ГО. Установява се, че на посочената в АУАН дата, водачът е управлявал чуждия автомобил без сключен и действащ договор за застраховка "ГО“ към датата на деянието. На тези факти жалбоподателят не е противопоставил доказателства за противното.

В конкретния случай, при съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на Административно-наказателното производство по установяване на адм. нарушение и по налагане на адм. наказание не е опорочена, а отговорността на жалбоподателя е ангажирана правилно.

Ето защо съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №18-0331-000159 от 26.02.2018 г. на Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б., с което на И.Г.Т. с ЕГН*, с адрес С., о.Б., У."Н.Р.”№45 е наложено адм. наказание "глоба” от 400.00 лв., за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ, като законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………..