О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1016

 

Номер   1016

Година   22.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101269

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.49 от ЗЗД, депозирана от С.З.К., с ЕГН*, с с адрес в г.С., р.В., У.„С.ш.”№115, .2, ап.8, действаща Ч. пълномощника си адвокат С.Р.М. - САК, личен №*, със съд. адрес: г.С., У.„П.№9, В.Б, Е.2, о.5 против А.В. с ЕИК*, с адрес в г. С., К.„Г.М., У.„Е.Б.”№20, представлявана от изпълнителния директор Г.К..

В молбата се твърди, че през м.08.2018 г. е инициирано производство по заличаването на ищцата като съдружник и управител на търговско дружество „К.п.”ООД, с ЕИК 201806683 от Агенцията по вписванията - Търговски регистър (АВ-ТР). На  28.08.2018 г. е подадено от пълномощника на ищцата по електронен път заявление за вписване на обстоятелства относно ООД - образец „А4" по партидата на ЮЛ. Заявлението е регистрирано в електронната система на поддържания от ответника Търговски регистър с №*2711.

Сочи се, че на 07.09.2018 г. по партидата на „К.п.”ООД е публикуван отказ №*2711, с който искането за вписване на заявените обстоятелства е отказано. Срещу отказа е подадена жалба. С решение от 25.09.2018 г. по търговско дело №158 от 2018 г. по описа на Бл.ОС е отменен изцяло отказа на длъжностното лице по вписванията към АВ - ТР и е постановено да бъдат вписани заявените обстоятелства. Съдебното решение е изпратено на АВ - ТР и регистрирано в нейната система с №*2618, като същия ден е изпълнено, а заявените обстоятелства (заличаване на ищцата като съдружник и управител от „К.п.”ООД) - вписани.

Посочва се още в исковата молба, че от незаконосъобразните действия на длъжностното лице към Агенцията по вписванията за ищеца произтекли материални щети, изразяващи се в извършени разходи за държавна такса от 7.50 лева и заплатен адвокатски хонорар за производството пред Бл.ОС от 500.00 лева. Тези разноски били дължими изцяло заради възникналата необходимост за ищеца да защити своите права, накърнени от отказа.

Посочва се още в исковата молба, че ищцата е претърпяла имуществени вреди, свързани с процесуално незаконосъобразно действие - отказ от вписване, постановен от длъжностното лице по регистрацията към АВ – ТР, поради което е приложимо правилото на чл.49 от ЗЗД. Съгласно цитираната норма, този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа, поради което за причинените от противоправните действия на длъжностните лица вреди отговаряла Агенцията по вписванията. Сочи се още, че компетентността на Рг.РС да разгледа предявения иск произтичала от т.7 на Тълкувателно постановление №2 от 19.05.2015 г. по тълк. дело №2/2014г. на ВКС и ВАС, според което делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по ЗТР са подсъдни на гражданските съдилища. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата в размер на 507.50 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът подава отговор в който взема становище за недопустимост и неоснователност на предявения иск. Посочва се, че съгласно чл.28, ал.2 от ЗТР, Агенцията по вписванията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия  или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, по реда на ЗОДОВ. Редът за разглеждане на дела по ЗОДОВ, според чл.1, ал.2 от същия закон, е по АПК и се водят пред административен съд. Спорът не бил подсъден на районен съд, тъй като това не било гр. дело. Ответникът моли съда да прекрати делото поради неподсъдност по чл.103 от ГПК.

Съдът намира, че следва да прекрати производството по делото поради неподсъдност на същото на Рг.РС. Съгласно чл.28, ал.2 от  ЗТР /ДВ, бр.105/30.12.2016 г./  Агенцията по вписванията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, по реда на ЗОДОВ. С тази законодателна промяна изрично е изключена възможността обезщетението за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по ЗТР да се търси по общия ред. Агенцията по вписванията не е сред органите, изброени в чл.2, чл.2а или чл.2б от ЗОДОВ, в които случаи исковете за вреди се разглеждат по реда на ГПК и са подсъдни на гражданските съдилища.  Гореизложеното налага извода, че обезщетението за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по ЗТР може да се търси на основание чл.1 от ЗОДОВ.  Или исковете за обезщетение на вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по ЗТР се разглеждат по реда на чл.1 от ЗОДОВ, т.е.по реда на АПК, съгласно чл.1, ал.2 от ЗОДОВ и са подсъдни на административните съдилища. Предвид извършената законодателна промяна със създаването на нормата на чл.28, ал.2  от ЗТР /ДВ, бр.105/30.12.2016 г./, т.7 от ТП №2/2014 от 19.05.2015 г. по тълк. дело №2/2014 г. на ВКС на РБ, ОСГК и на съдиите от Първа и Втора колегия на ВАС на РБ, с която е прието, че делата по искове за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по ЗТР са подсъдни на гражданските съдилища, следва да се счита за изгубила сила и не поражда действието на чл.130, ал.2 от ЗСВ (в този смисъл са определение №65 от 21.06.2018 г. на ВАС по адм. д. №45/ 2018 г., 5-членен с-в; определение №14 от 12.02.2018 г. на ВАС, по адм. д. №5/2018 г., 5-членен с-в; определение №12 от 31.01.2018 г. на ВАС, по адм. д. №71/ 2017 г., 5-членен с-в и определение №81 от 13.12.2017 г. на ВАС, по адм. д. №76/ 2017 г., 5-членен с-в). Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено поради неподсъдност на Рг.РС по правилата на подведомствеността, разпределящи делата между гражданските и административните съдилища и делото да се изпрати на Бл.АС по компетентност.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1269 по описа на Рг.РС за 2018 г..

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Бл.АС.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

Районен съдия:……………………………………