О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    1122

 

Номер   1122

Година   28.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101031

по  описа  за

2018

година

 

Производство e образувано е по искова молба, депозирана от „С.Г.Г.”О., ЕИК*, с адрес: Г.М., У.„В.Л.”№20, представлявано от управителя С.И.Ц., Ч.А.Г.Ч. от АК-Б., съд. адрес: Г.Б., У.„.С.№1, .2, О.26, против А.Н.К., ЕГН*, от с.Е., О.Р., к.„.с.”№5.

Съдът с определение №490 от 29.01.2019 г. е прекратил производството по настоящето гр. дело. Определението е влязло в сила.

С оглед прекратяване на настоящото исково производство и на основание т.13 от ТР №4 от 18.06.2014 г. на ОС на ГТК на ВКС следва да бъде обезсилена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч. Г. дело №1143 по описа за 2017 г. на РС-Рг.

Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №5130 от 05.09.2017 г., издадена по ч. Г. дело №1143 по описа за 2017 г. на РС-Рг.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

Районен съдия:...........................................................