О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    575

 

Номер   575

Година   02.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101004

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по иск, предявен от П.И.Я., ЕГН*, в качеството му на ЕТ с фирма  „.И.Я., ЕИК*, с адрес в с.Б., О.Р., Ч. пълномощника му А.П.З., АК-Б., със С. адрес в Г.Б., У.„.А.№43, В.Б, .2, против К.Г.К., ЕГН*, в качеството му на ЕТ с фирма  „.-К.К., ЕИК*, с адрес в Г.Р., Ж.В., М.к.№4, Б.М.к., В.2, .8, а.22.

Твърди се в исковата молба, че на 11.04.2011 г. между ищеца и ответника е сключен договор за наем, съгласно който  „.И.Я., в качеството му на наемодател, се е задължила да предостави ползването на  „.-К.К. – наемател, върху следното МПС: Влекач – Р.П., цвят бял (черен), с рег.№*. Вещта е предадена на наемателя в деня на сключването на договора - 11.04.2011 г. Съгласно раздел 2 от договора, той се сключва за срок от 1 година т.е. до 11.04.2012 г., но след изтичането на този срок, наемателят е продължил да ползва наетата вещ със знанието и без противопоставянето на наемодателя, поради което договорът се счита продължен за неопределен срок. Съгласно раздел 3 от договора, уговорената наемна цена е в размер на 500.00 лв., платима в срок до 25-то число на месеца, следващ този, за който е дължим наема.

Ищецът сочи, че наемателят „.-К.К.-Р. не е заплатил дължимата наемна цена за периода от 01.01.2017 г. до 01.01.2018 г. Същата е в общ размер от 6`000.00 лв. и падежът за изпълнението на паричното задължение настъпил.

Ищцовият едноличен търговец е депозирал заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, въз основа на което е образувано частно гр. дело №3015 по описа за 2018 г. на Рг.РС. Заявлението е уважено и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 1751 от 10.05.2018 г. В срока по чл. 414, ал.2 от ГПК, длъжникът е депозирал възражение срещу заповедта. Това обстоятелство обуславя правният интерес от воденето на настоящето производство по чл.422 от ГПК.

В срока по чл.131 от ГПК, ответникът  „.-К.К.-Р. депозира писмен отговор, в който прави възражение за местна неподсъдност на делото, което основава с твърдението, че седалището на ответния ЕТ е в Г.Р..

Съдът, след като взе предвид данните по делото и доводите, изложени в писмения отговор на ответника, намира, че исковата претенция на  „.И.Я. – с.Б., О.Р. не е местно подсъдна на Рг.РС, предвид следното:

Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК, искът се предявява пред съда по постоянния адрес на ответника. За местната подсъдност съдът не следи служебно, а само по отвод на ответника. В случая възражението на ответника, че Рг.РС не е местно компетентен да разгледа иска на  „.И.Я. – с.Б., О.Р. е направено в преклузивния срок по чл.119, ал.3 от ГПК. Възражението е и основателно, тъй като от справка от Търговския регистър се установява, че седалището на  „.-К.К. е в Г.Р.. Следователно делото е местно подсъдно на Рг.РС..

Водим от горното и на основание чл.118 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №1004 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на надлежния съд - Рг.РС..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

 

Районен съдия:.....................................