О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    576

 

Номер   576

Година   02.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100158

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано по осъдителни искове, предявени от А.Х.П. EГН*, в качеството си на управител на С. в режим на етажна собственост, съставляваща С. „А.К.” - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.”, землището на Г.Р., о.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор №61813.456.1, Ч. пълномощника му А. С.С.П., ЕГН*, АК-П., със съд. адрес в Г.П., У.„Х.“№5, .3, против Р.Ш.Х., гражданка на В., родена на 07.02.1979г. в Г.Б., с А. 28У.Х.Р.Б., Л.B.7., О.К.В. и С.И. и против А.Д.Х., гражданин на В., роден на 01.01.1972 г. в Г.Б., с А. 28У.Х.Р.Б., Л.B.7., О.К.В. и С.И..

На 14.01.2019 г. процесуалният представител на ищцовата етажна собственост депозира молба с която заявява, че се отказва от предявените искове, тъй като с ответниците е постигнато извънсъдебно споразумение.

Със същата молба ищецът моли да бъде отменено допуснатото обезпечение на осъдителните претенция Ч. налагане на обезпечителна мярка „възбрана“.

Съдът, след като се запозна с молбата и като взе предвид данните по делото, намира че са налице предпоставките за прекратяване на производството поради отказ от иск и за отмяна на допуснатото обезпечение, предвид следното:

Отказът от исковете е направено от надлежно упълномощен представител, който притежава правомощия да извършва действия, съставляващи разпореждане с предмета на делото – пълномощни на л.10 и 11 от делото. Тъй като ищецът се отказва от исковете, за прекратяването на делото не е необходимо съгласието на ответниците.

Въз основа на искане на ищеца, с определение №869 от 13.02.2018 г. е допуснато обезпечение на предявените осъдителни искове и е наложена обезпечителна мярка „възбрана“ върху самостоятелен обект в С., собственост на двамата ответници. С молбата си от 14.01.2019 г., процесуалният представител на ищеца моли за отмяна на обезпечението, с оглед доброволното уреждане на спора.

Обезпечителното производство винаги се инициира от ищеца по бъдещ иск или висящо производство и той е този, който преценява до кога и в каква степен има нужда от този вид защита на правата си. След като в молбата си ищецът заявява, че не желае допусната обезпечителна мярка, за съда остава единствено възможността да се съобрази с волята му и отмени допуснатото обезпечение. Още повече, че е налице и отказ от исковете, което предпоставя прекратяване на производството.

Водим от горното и на основание чл.232 и чл.402 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №158 по описа за 2018 г. на Рг.РС поради отказ от исковете.

ОТМЕНЯ допуснатото с определение №869 от 13.02.2018 г. по гр. д. №158 по описа за 2018 г. на  Рг.РС обезпечение на предявените осъдителни искове от А.Х.П. EГН*, в качеството си на управител на С. в режим на етажна собственост, съставляваща С. „А.К.” - средно етажно застрояване, намиращ се в м. „И.”, землището на Г.Р., о.Р., изградена в поземлен имот с идентификатор №61813.456.1, против Р.Ш.Х., гражданка на В., родена на 07.02.1979 г. в Г.Б., с А. 28У.Х.Р.Б., Л.B.7., О.К.В. и С.И. и против А.Д.Х., гражданин на В., роден на 01.01.1972 г. в Г.Б., с А. 28У.Х.Р.Б., Л.B.7., О.К.В. и С.И..

ОБЕЗСИЛВА обезпечителна заповед от 13.02.2018 г., издадена въз основа на определение №869 от 13.02.2018 г. по гр. д. №158 по описа за 2018 г. на  Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч.  Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

Препис от определението да се връчи на ищеца, Ч. процесуалния му представител, и на ответника.

 

Районен съдия:...............................................