О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    593

 

Номер   593

Година   04.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101163

по  описа  за

2018

година

 

Производството е образувано по иск с правно основание чл.108 от ЗС, депозирана от Н.Г.И., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Ч.В.“№12, против И.И.У., ЕГН* от с.Б., о.Р., У.„Ш.Д.№1.

С определение №5657 от 22.10.2018 г., съдът е оставил исковата молба без движение.

Съобщението за оставяне без движение на молбата, ведно с приложения към него препис от определението е получено от ищеца на 26.10.2018 г. С цитираното определение съдът изрично е указал последиците при неотстраняване на нередовностите в едноседмичен срок от получаването на съобщението за настоящото определение на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

С последващи резолюции съдът е продължил срока за отстраняване на констатираните нередовности съответно до 23.11.2018 г., до 14.12.2018 г., до 11.01.2019 г. и до 25.01.2019 г..

Съдът в изпълнение на задълженията по чл.140 от ГПК след като извърши проверка на редовността на предявената искова молба след изтичане на срока, определен с горецитираните съдебни актове, че въпреки изрично дадените указания по отношение на нередовността на исковата молба към настоящия момент същите не са отстранени. В законовия срок, който е изтекъл на 25.01.2019 г., ищецът не е представил поправена вписана искова молба, нито е поискал отново продължаване на срока по реда на чл.63, ал.1 от ГПК.

Неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на нередовната искова молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба Н.Г.И., ЕГН*, от с.Б., о.Р., У.„Ч.В.“№12, въз основа на която е образувано гр. д. №1163 по описа за 2018 г. на  Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №1163 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………….