О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    677

 

Номер   677

Година   07.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101194

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано въз основа на искова молба, депозирана от Р.Г.Т., ЕГН*, с адрес: Г.С., У.„Г.Б.”№12, против Б.Т.Г., ЕГН*, с адрес: Г.Р., У.„С.П.”№7.

С определение №5902 от 06.11.2018 г., съдът е оставил без движение исковата молба, като неотговаряща на изискванията на чл.128, т.2 от ГПК.

Цитираното определение е получено от ищеца на 27.11.2018 г., като в указания едноседмичен срок не са отстранени констатираните от съда нередовности. Ищецът въпреки дадената му възможност и изрично дадените му указания не е привел исковата молба в съответствие с изискванията на чл.128, т.2 от ГПК, като не е представил документ удостоверяващ внесена по сметка на Рг.РС държавна такса за разглеждане на предявения иск.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Съгласно т.13 от ТР №4/18.06.2014 г. на ВКС, ОСГТК, издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист подлежат на обезсилване при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422 ГПК, респ. чл.415, ал.1 ГПК, с изключение на случая на прекратяване на производството по делото при сключена съдебна спогодба или ако исковият съд приеме, че заповедта за изпълнение е влязла в сила. Компетентен да обезсили заповедта за изпълнение, издадена по чл.410, съответно по чл.417 ГПК е съдът в исковото производство, който е постановил определението за прекратяване. Предвид изложеното издадената Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №4207 от 01.08.2018 г., постановена по ч.Г.д. №813/2013 г. по описа на Рг.РС, следва да бъде служебно обезсилена от съда.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, депозирана от Р.Г.Т., ЕГН*, с адрес: Г.С., У.„Г.Б.”№12, въз основа на която е образувано г.д. №1194 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №4207 от 01.08.2018 г., постановена по ч.Г.д. №813/2013 г. по описа на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по г.д. №1194 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

Препис от настоящето определение, след влизането му в сила да се приложи по ч.Г.д. №813 по описа на Рг.РС за 2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………