О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    679

 

Номер   679

Година   07.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100292

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от М.Р.Т., ЕГН* от с.Б., о.Р., У.„Ц.С.№2, .2, а.5, против Д.К.Т., ЕГН*, с адрес: с.Б., о.Р., У.„П.С.”№7, с правно основание: чл.49 от СК.

С протоколно определение от 30.05.2018 г., постановено по Г.д. №292/2018 г. по описа на Рг.РС е спряно производството по делото на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК - по съгласие на страните.

Към настоящия момент е изтекъл 6-месечен срок от спирането на производството, като страните не са поискали възобновяване на производството, поради което последното следва да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл.231, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по г.д. №292/2018 г. по описа на РС-Рг..

Определението подлежи на обжалване пред Бл.ОС в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................................