О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    722

 

Номер   722

Година   08.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240101157

по  описа  за

2018

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, предявена от И.П.А., ЕГН*, адрес в с.Б., О.Р., У.„Д.”№5, чрез пълномощника й адв. В.Д.Д., АК-С., със С. адрес в Г.С., Б.„Х.С.”№46, в.А, а.1, против „С.“Е., ЕИК*, с адрес в Г.С., У.„К.Б.I”№96, .1, а.3, представлявано от управителя В.В.Д., ЕГН*.

Твърди се в исковата молба, че ищцата е собственик на поземлен имот с идентификатор №02676.501.4223 с площ от 516 кв.м., по КК и КР на Г.Б., при съседи поземлен имот с идентификатор 02676.501.4193, поземлен имот с идентификатор ПИ 02676.501.4222, поземлен имот с идентификатор 02676.501.4192 и поземлен имот с идентификатор ПИ 02676.501.4468. Собствеността върху описания имот И.А. е придобила на основание договор за покупко-продажба, оформен с нотариален акт №42, том I, рег. №703, нотариално дело №40 по описа за 2010 г. на нотариус М.К., рег. №553 и район на действие – Рг.РС, вписан в Служба по вписванията при Рг.РС с вх. рег. №636 от 04.03.2010 г., акт №190, том II, дело №381 по описа за 2010 г., имотна партида №25594.

С договор за суперфиция, оформен с нотариален акт №16, том II, рег. №2350, нотариално дело №199 по описа за 2011 г. на нотариус М.К., рег. №553 и район на действие – Рг.РС, вписан в Служба по вписванията при Рг.РС с вх. рег. №2545 от 15.08.2011 г., акт №31, том IX, дело №1514 по описа за 2011 г. на Службата по вписвания при Рг.РС, ищцата е учредила в полза на „Д.-В.Д.2008“Е.-Б. право на строеж за изграждането на следния обект: „М.“ със застроена площ от 307, 54 кв.м и РЗП 590,16 кв.м, съгласно архитектурен план, одобрен от 16.12.2010 г. на гл. арх. на О.Б.. Д.-В.Д.2008“Е.-Б. (чиято фирма е променена на „ДВД Ш.“Е.) е отчуждило придобитото право на строеж въз основа на договор за замяна, сключен с „А.70“Е. на 12.10.2012 г. На 15.11.2012 г. е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект „М.“. Изграденият вече обект е апортиран в капитала на ответното дружество въз основа на протокол на едноличния собственик на капитала на „А.70“Е. от 11.10.2017 г.

Сочи се в исковата молба, че изграденият обект е в отклонение на архитектурния проект и надвишава обема на учреденото от И.А. право на строеж, тъй като е изграден втори етаж, за който не е учредено право на стоеж, а разгърната застроена площ надвишава с 389,77 кв. м. тази, за която ищцата е дала съгласие. Като се позовава на разпоредбата на чл.92 от Закона за собствеността, ищцата претендира, че е собственик по приращение на частта от сграда, която е изградена над обема на учреденото право на строеж.

С определение №6413 от 04.12.2018 г. исковата молба е оставена без движение. Определението е съобщено на ищцата на 04.01.2019 г. Преди изтичането на срока за отстраняването на нередовностите на исковата молба – на 14.01.2019 г. (изпратена по пощата на 11.01.2019 г.), процесуалният представител на ищцата депозира поправена исковата молба, в която са отстранени част от нередовностите, указани от съда и молба за продължаване на срока за вписване на исковата молба. Молбата по чл.63 от ГПК е уважена и с резолюция на съдията – докладчик срокът за представяне на поправена и вписана искова молба е продължен до 01.02.2019 г. В така продължения срок обаче, ищцата не представя вписана искова молба. В този смисъл са налице предпоставките на чл.129, ал.3 от ГПК, за връщане на исковата молба и прекратяване на производството по делото.

Водим от горното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, предявена от И.П.А., ЕГН*, адрес в с.Б., О.Р., У.„Д.”№5, против „С.“Е., ЕИК*, с адрес в Г.С., У.„К.Б.I”№96, .1, а.3, представлявано от управителя В.В.Д., ЕГН*, въз основа на която е образувано гр. д. №1157 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №1157 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

Препис от определението да се връчи на ищцата, чрез процесуалния й представител.

 

Районен съдия:………………………………………………..