О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    773

 

Номер   773

Година   11.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100035

по  описа  за

2019

година

 

Производството пред първоинстанционният съд е образувано въз основа на искова молба депозирана от З.Н.К., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Х.С.”№29, К.М. и ЗП на Д.К.Д., ЕГН*, лично и чрез адв. А.Д., съд. адрес: Г.Р., У.„Я.С.”№34, против К.Г.Д., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Й.Л.”№6.

С определение №233 от 15.01.2019 г., съдът е оставил без движение исковата молба, К. неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1, т.2, т.4 и т.5 от ГПК и чл.128, т.2 от ГПК.

Цитираното определение е получено от ищеца на 25.01.2019 г., К. в указания едноседмичен срок не са отстранени констатираните от съда нередовности. Ищецът въпреки дадената му възможност и изрично дадените му указания не е привел исковата молба в съответствие с изискванията на чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК, К. не е отстранил констатираните противоречия между обстоятелствената част на исковата молба и петитума на същата, касаещо местожителството на майката и детето, както и режима на лични отношения с другия родител. Също така не са изложени и обстоятелствата, на които се основават исковете за заплащане на издръжка с правно основание чл.143 от СК и искът за заместване на съгласието на бащата за пътуване на детето в чужбина и издаването на необходимите документи за това с правно основание чл.127а от СК. Отделно от посоченото, ищецът не е представил и документ удостоверяващ внесена държавна такса за разглеждане на предявените кумулативно съединени искове.

С оглед на горното съдът намира, че неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на исковата молба, тъй К. процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба, депозирана от З.Н.К., ЕГН*, с адрес: Г.Б., У.„Х.С.”№29, К.М. и ЗП на Д.К.Д., ЕГН*, въз основа на която е образувано гр. д. №35 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №35 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца на посочения по делото съдебен адрес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………..