О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    790

 

Номер   790

Година   11.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100053

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба с правно основание чл.34 от ЗС, депозирана от „.Х.О., ЕИК*, с адр.: Г.Р., У.„И.”№73, представлявано от управителя Г.В.Б., Ч. А.Т.Р., съд. адр.: .Г.С., б.„Ч.В.”№2, .2, против „К.Б.О., ЕИК*, с адр.: Г.С., б.„Х.Б.”№48, р.„В.“, представлявано от управителя Г.П.Ч..

Ищецът моли да бъде допуснат до делба описания в исковата молба недвижим имоти, съгласно посочените квоти.

С определение №310 от 21.07.2019 г., съдът е оставил исковата молба без движение.

Съобщението за оставяне без движение на молбата, ведно с приложения към него препис от определението е получено от ищеца на 29.01.2019 г. С цитираното определение съдът изрично е указал последиците при неотстраняване на нередовностите в едноседмичен срок от получаването на съобщението за настоящото определение на съда, а именно съгласно чл.129, ал.3 от ГПК, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба ще бъде върната.

С уточняваща молба от 30.01.2019 г. ищецът е отстранил част от констатираните нередовности, но не е поискал на основание чл.63 от ГПК да бъде продължен срока за представяне на вписана искова молба.

Съдът в изпълнение на задълженията по чл.140 от ГПК, след като извърши проверка на редовността на предявената искова молба след изтичане на срока, определен с горецитираните съдебни актове, че въпреки изрично дадените указания по отношение на нередовността на исковата молба към настоящия момент същите не са отстранени. В законовия срок, който е изтекъл на 05.02.2019 г., ищецът не е представил поправена вписана искова молба, нито е поискал продължаване на срока по реда на чл.63, ал.1 от ГПК.

Неизпълнението на дадените от съда указания по привеждането на исковата молба в съответствие с изискванията на закона е процесуално бездействие, имащо за последица връщане на нередовната искова молба, тъй като процесуалните срокове са преклузивни и след изтичането им се погасява правото за извършване на съответното процесуално действие.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на „.Х.О., ЕИК*, с адр.: Г.Р., У.„И.”№73, представлявано от управителя Г.В.Б., въз основа на която е образувано г.д. №53 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

ПРЕКРАТЯВА производството по г.д. №53 по описа за 2019 г. на Рг.РС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС, в едноседмичен срок, считано от датата на връчването му на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………….