О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    894

 

Номер   894

Година   19.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100204

по  описа  за

2019

година

 

Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от Етажна собственост на С. в Р. на етажна собственост с А. в г.Р. у.„Ш.”№8, представлявана от управителя И.И.Ф., с А. в г.Р., У.„Ш.”№8, .5, а.16, Ч. пълномощника му А.Р.К., АК-Б., против Г.С.Ж.-К., ЕГН* и О.Г.К., ЕГН*, двамата от г.Р.,  У.„М.”№14.

Иска се съдът постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците, че дължат сумата 320.00 лева, представляваща неизплатена в цялост по заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, обща месечна такса и обезщетение, ведно със законната лихва върху нея от датата на завеждане на исковата молба.

След като взе предвид направеното искане и приложените доказателства, съдът счита, че производството по делото следва да се прекрати, като недопустимо по следните съображения:

При извършена служебно справка съдът установи, че въз основа на депозирано на 13.12.2018 г. заявление от Етажна собственост на С. в Р. на етажна собственост с А. в г.Р., У.„Ш.”№8, представлявана от управителя И.И.Ф., с А. в г.Р. У.„Ш.”№8, .5, а.16, Ч. пълномощника му А.Р.К., АК-Б., срещу длъжниците Г.С.Ж.-К., ЕГН* и О.Г.К., ЕГН*, двамата от г.Р.,  У.„М.”№14 в Рг.РС е образувано ч. г.дело №1383/2018 г. по описа на съда. На същата дата съдът е издал заповед за изпълнение на  парично задължение по чл.410 от ГПК №1868 от 30.03.2018 г., с която е разпоредено длъжниците да заплатят на заявителя сумата 384.00 лева представляваща дължима такса за поддръжка и ФРО и месечни консумативи за ел.енергия и вода от общите части, съгласно Решение №4 от 02.12.2016 г. на ОС на ЕС за периода от 08.2017 г. до 11.2018 г., ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на заявлението – 10.08.2018 г., до окончателното изплащане на вземането, както и за сумата от 225.00 лева, представляваща направени от заявителя разноски за заплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Съгласно изискванията на закона на длъжниците са изпратени съобщения, ведно с приложена заповед за изпълнение и уведомление.

В двуседмичния срок по чл.414, ал.2 от ГПК, същите са депозирали възражения, с които заявяват, че не дължат цялата сума, а само 64.00 лева и представят доказателства за погасяване на сумата.

Съдът съгласно  разпоредбата на 414а от ГПК, е постановил препис от платежното нареждане, ведно с депозираните възражения да бъдат връчени на заявителя, като му е предоставил възможност да изрази становище в тридневен срок от получаване на съобщението от съда.

В указания срок не е постъпило становище от заявителя.

Исковата молба, въз основа на която е образувано настоящето г.дело е предявена пред РС-Рг на 18.02.2019 г., т.е. преди съдът да е дал указания по чл.415 от ГПК, поради което същата се явява преждевремнно предявена.

 С оглед на изложените по-горе съображения съдът намира,че като недопустимо, производството по настоящото гр.дело следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по г.дело №204/2019 г. по описа на РС-Рг. като недопустимо и ВРЪЩА  исковата молба вх. №1495/18.02.2019 г. и приложенията й на ищеца.

Определението може да бъде обжалвано от ищеца с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението пред ОС-Бл..

 

Районен съдия:………………………………………