П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    585

 

Номер   585

Година   04.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100790

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата между Д.П.К., с адр. Г.Д., О.Б., о.Б., У.”М.”№3, ЕГН*, Ч. А.М.П., и С.Ф.И., с адр. Г.П., У.”Д.д.”№38, в.А, а.18, ЕГН*, и С.Ф.Н., с адр. Г.С., У.”В.М.-Л.”№7, ап.4, ЕГН*, Ч. пълномощника А.И. съдебна спогодба, като непротиворечаща на Закона и на добрите нрави.

ПОСТАВЯ В РЕАЛЕН ДЯЛ НА Д.П.К. И СЪЩИЯТ става собственик на следния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.260.38, находящ се в Г.Д., о.Б., о.Б., по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед – няма, адрес на поземления имот: Г.Д., местност Г., площ: 2504 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 6, номер по предходния план: 260004, съседи: 21498.260.42, 21498.260.37, 21498.260.46, 21498.260.28, 21498.260.11, 21498.260.4, 21498.260.45, 21498.260.770 съгласно СКИЦА на поземлен имот №15-14712 от 09.01.2019 г. на СГКК-Б.

ПОСТАВЯ В РЕАЛЕН ДЯЛ на С.Ф.И. и С.Ф.Н. и те стават собственици при равни права съответно по 1/2 ид. част за всеки от тях на следния недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.260.37 , находящ се в Г.Д., о.Б., о.Б., по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед – няма, адрес на поземления имот: Г.Д., местност Г., площ: 2504 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 6, номер по предходния план: 260004, съседи: 21498.260.549, 21498.260.12, 21498.260.20, 21498.260.46, 21498.260.38, 21498.260.42 съгласно СКИЦА на поземлен имот №15-14711 от 09.01.2019 г. на СГКК-Б..

При сключване на спогодбата страните не са извършвали и не си дължат парично уравнение на дяловете, тъй като всеки съделител получава реален дял равностоен на идеалната част, която притежава в съсобствеността.

Страните декларират, че с така постигнатата спогодба ликвидират напълно и окончателно съсобствеността върху процесните недвижими имоти, предмет на горното гр. д. №790/2018 г. по описа на Рг.РС, и за напред никой от тях няма да има каквито и да било претенции към другата страна по повод имотите с идентификатор 21498.260.37 и 21498.260.38.

Разноските направени от страните, досежно иска за делба, остават за всяка от страните така, както са направени.

ОСЪЖДА съделителя Д.П.К., с адр. Г.Д.,О.Б., о.Б., У.”М.”№3, ЕГН*, да заплати по сметка на  Рг.РС в полза на Държавата, сумата от 25,00 лева, съставляваща дължима държавна такса в настоящето производство.

ОСЪЖДА съделителите С.Ф.И., с адр. Г.П., У.”Д.д.”№38, в.А, а.18, ЕГН*, и С.Ф.Н., с адр. Г.С., У.”В.М.-Л.”№7, ап.4, ЕГН*, солидарно да заплатят по сметка на  Рг.РС в полза на Държавата, сумата от 25,00 лева, съставляваща дължима държавна такса в настоящето производство.

На основание чл.23, ал.3 от ГПК, съдебната спогодба има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен С.

Поради одобряване на постигнатата между страните съдебна спогодба, производството по настоящето дело следва да бъде прекратено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №790 по описа на  Рг.РС за 2018 г..

Определението на съда за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред Бл.ОС в едноседмичен срок с частна жалба, считано от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………….