П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    672

 

Номер   672

Година   07.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100018

по  описа  за

2019

година

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Ю.Р., с ЕГН*, с адрес: о.Б., о.Б., с.М. и М.М.К., с ЕГН*, с адрес: о.Б., Г.С., кв.О., У.„П.Х.”№13, на основание чл.127, ал.1 СК, споразумение относно местоживеенето на малолетното им дете М.-Й.М.К., с ЕГН*, родена на 24.08.2015 г., упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му.

1. Местоживеене: Местоживеенето на М.-Й.М.К., родена на 24.08.2015 г., с ЕГН*, се определя при майката - Д.Ю.Р., с ЕГН*, адрес и постоянно местожителство: с.М., о.Б..

2. Родителски права: Упражняването на родителските права върху детето М.-Й.М.К., родена на 24.08.2015 г., с ЕГН*, се предоставят за упражняване на майката Д.Ю.Р., с ЕГН*, адрес и постоянно местожителство: с.М., о.Б..

3. Лични отношения: Всяка първа и трета събота и неделя от месеца, между 10.00 часа и 17.00 часа в събота и от 10.00 часа до 15.00 часа в неделя, без преспиване до навършване на петгодишна възраст, като бащата се задължава да взема детето в уговорения час и да връща детето на майката след изтичане на уговореното време за лични отношения с детето.

Всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване след навършване на петгодишна възраст от детето, като бащата се задължава да взема и връща детето на майката в уговореното време за лични отношения с детето.

Десет дни през август, което време не съвпада с годишния платен отпуск на майката, след навършване на петгодишна възраст от детето като бащата се задължава да взема и връща детето на майката в уговореното време за лични отношения с детето.

Всяка четна календарна година детето ще прекарва 3 дни по време на Коледните празници при бащата, а всяка нечетна година - 3 дни по време на Великденските празници, след навършване на петгодишна възраст от детето, като бащата се задължава да взема и връща детето на майката в уговореното време за лични отношения с детето.

Докато детето е при бащата, майката има право по всяко време да осъществява телефонни разговори с детето и да знае нейното местоположение. Същото важи и за бащата, който има право да осъществява връзка по телефон с детето и да знае неговото местоположение.

4. Издръжка: За отглеждане на детето М.-Й.М.К., родена на 24.08.2015 г., с ЕГН*, бащата М.М.К., с ЕГН*, се задължава да плаща месечна издръжка в размер на 150.00 лв. до 25 число на месеца, считано от утвърждаване на споразумението до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства изменящи или погасяващи това задължение по банкова сметка. При забава се дължи законна лихва.

ОСЪЖДА М.М.К., с ЕГН* с А. о.Б., Г.С., кв.О., У.„П.Х.”№13, да заплати по сметка на Рг.РС държавна такса в размер на 108,00 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист за събиране на горната сума.

Решението не подлежи на обжалване като уважаващо молба по охранително производство.

 

Районен съдия:…………………………………………