П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    858

 

Номер   858

Година   15.02.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100964

по  описа  за

2018

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между „.Т.О., ЕИК*, с адрес: Г.В., У.А.Х.12 .1А., представлявано от А.П.В., действащо Ч. процесуалният си представител А. Б.С.З. – ВАК, С.А. Г.В., У.“А.Х.1, .1, А., в рамките на представителната му власт, като ищец и М.Н.К. ЕГН*, с адр. с.Б., о.Р., У.„Ч..”№7, Ч. процесуалният си представител Т.Г.К. – адвокат при АК-Б., съд. адр. Г.Р., У.”О.”№16 страни по Г.д.№964/2018 г. по описа на РСРг, съдебна спогодба на основание чл.234, ал.1 ГПК, чиито параметри обхващат изцяло предмета на спора по гр. дело №964 по описа за 2018 г. на РСРг, както и присъединеното към него Г.д.1161/2018 г. по описа на РСРг.

Страните по спора, приемат за установено между тях, следното:

1. Ответникът М.Н.К., ЕГН*, дължи на „.Т.О., ЕИК*, сумата от общо 6`396.52 лв., формирана като сбор от дължимите неустойки за неизпълнение по 2 бр. договори между страните от 14.11.2016 г., съответно за посредническа дейност по наемане на работа в чужбина и за отпускане на парични средства във връзка с обучението и подготовката на лицето за работа в чужбина, както и сторените съдебно-деловодни разноски и адвокатски хонорари по ч.Г.д.№482/2018 г., ч.Г.д.480/2018 г., Г.д.1161/2018 г. и Г.д.964/2018 г. по описа на РСРг.

2. Описаната сума в т.1 от настоящата спогодба, ще бъде изплатена доброволно от ответника, както следва:

- Сумата от 3`192.52 лв., ще  бъде изплатена напълно и по банков път от ответникът М.Н.К., ЕГН*, на „.Т.О., ЕИК*, по следната банкова сметка: „Р.Б.“, клон В., IBAN:* в срок не по-късно от 15.04.2019 г.

- Сумата от 3`204.00 лв., ще бъде изплатена изцяло и по банков път от ответникът М.Н.К. ЕГН*, на ищцовото дружество „.Т.О., ЕИК*, на 6 месечни равни вноски, в размер на 534.00 лв.,  всяка от тях, с падеж 15-то число на месеца за който се дължи, считано от 15.05.2019 г.

3. При неплащане на която и да е от вноските по т.2 от тази спогодба, цялата сума става изискуема.

4. С подписване на настоящата спогодба, страните заявяват че уреждат изцяло спора си и нямат повече претенции помежду си.

ПОСТАНОВЯВА  на основание чл.78, ал.9 от ГПК, да бъде възстановена на ищеца „.Т.О., ЕИК*, с адрес: Г.В., У.А.Х.12 .1А., представлявано от А.П.В., действащо Ч. процесуалният си представител А. Б.С.З. – ВАК, С.А. Г.В., У.“А.Х.1, .1, А., половината от внесената държавна такса, а именно сумата от 94,38 лева по банкова сметка, посочена в нарочна молба от ищцовото дружество, представена в днешното съдебно заседание.

 Одобрената съдебна спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред по-горен С.

ПРЕКРАТЯВА производството гр. дело №964 по описа на РСРг за 2018 г. поради постигане на спогодба, на основание чл.234 от ГПК.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба, подадена Ч. РгРС до БлОС в едноседмичен срок, считано от днес и за двете страни.

 

Районен съдия:………………………………………………